Regulamin/ prywatność

REGULAMIN i POLITYKA PRYWATNOŚCI

§ 1 Organizator szkoleń

 1.Wszystkie szkolenia dostępne na stronie Wykonawcy (www.szkolenia-dofinansowane.pl) są organizowane przez brokera szkoleń firmę European Training & Consulting Center Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 27, NIP 527-21-64-310, zwaną dalej Organizatorem.

2.Organizator jako broker szkoleniowy może podpisywać umowy z Wykonawcami na realizację szkoleń komercyjnych oraz dofinansowanych z firmami szkoleniowymi z Polski, pozostałych krajów UE oraz USA.

3.European Training & Consulting Center Sp. z o. o może organizować dofinansowane przez Wykonawców szkolenia, gdzie dofinansowanie pochodzi z ich prywatnych środków finansowych. Pokrywane są z nich koszty: dydaktyki, pracy trenerów, know-how, praw autorskich do materiałów, zakwaterowania trenerów oraz ich dojazdu i powrotu do miejsca szkoleń.

4.Wysokość dofinansowania i czas trwania projektów ustalana jest indywidualnie z Wykonawcami szkoleń. Dofinansowanie nie pochodzi ze środków pomocy publicznej. Zamawiających, każdorazowo obowiązuje koszt prezentowany w ofercie Organizatora na stronie www.szkolenia-dofinansowane.pl. Jest to całkowity koszt do poniesienia przez zamawiającego.

 

§ 2  Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu

1.Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniach następuje 2 etapowo:

Etap 1 - DEKLARACJA – Wysłanie przez klienta (zainteresowanego udziałem w szkoleniu) wypełnionej  DEKLARACJI chęci uczestnictwa. Wzór deklaracji w załączniku nr 1. Deklaracja jest do pobrania na stronie www. Formularz ten jest niezobowiązującym dokumentem, na bazie którego (ilości zadeklarowanych osób i ich potrzeb noclegowych) Organizator jest w stanie określić pewność i miejsce realizacji danego szkolenia.

Etap 2 -  ZGŁOSZENIE - Po zebraniu przez organizatora grupy osób zainteresowanych odbyciem danego szkolenia wysyłane jest do klienta ZGŁOSZENIE – umowa, która jest dokumentem wiążącym obie strony i określa wzajemne zobowiązania pomiędzy nimi. Wzór zgłoszenia w załączniku nr 2

2.Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest:

3.Po otrzymaniu DEKLARACJI Organizator w ciągu 24h skontaktuje się z Państwem mailowo w celu potwierdzenia wpłynięcia deklaracji i wpisania na listę uczestników. 

4. Najpóźniej na 20 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia, Organizator zobowiązuje się do przesłania Klientom drogą mailową informacji o organizacji szkolenia, które są ostatecznym potwierdzeniem o zebraniu grupy i realizacji szkolenia. Wysyła wówczas ZGŁOSZENIE lub informacje o odwołaniu danego szkolenia.

 

§ 3  Rezygnacja z uczestnictwa

1.Zamawiający ma możliwość bezkosztowej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na 7 dni kalendarzowych przed datą realizacji szkolenia. Dla przykładu: jeśli szkolenie rozpoczyna się w poniedziałek, to ostatnim możliwym dniem rezygnacji ze szkolenia bez ponoszenia kosztów jest poniedziałek w tygodniu poprzedzającym.

2.W przypadku rezygnacji z uczestnictwa później niż to jest określone w pkt. 1 § 3, Zamawiający zobowiązany jest pokryć 100% kwoty zgodnie z formularzem zgłoszenia. Istnieje wówczas możliwość oddelegowania innej osoby.

3.Rezygnację z uczestnictwa w szkoleniu należy zgłosić w formie pisemnej (e-mail na adres szkolenia@szkolenia-dofinansowane.pl, fax). W przypadku dokonania wpłat za szkolenie, organizator dokona wówczas zwrotu pełnej wpłaconej kwoty na konto wpłacającego.

 

 § 4  Zmiany dotyczące szkolenia

1.Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania lub przesunięcia terminu szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych oraz nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z tego powodu w tym m.in. kosztów rezerwacji noclegu, biletów na przejazd opłaconych przez Zamawiającego. W przypadku dokonania wpłat za szkolenie, organizator (jeśli Zamawiający nie zaakceptuje zmian przesunięcia terminu) dokona wówczas zwrotu pełnej wpłaconej kwoty na konto wpłacającego.

2.Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany trenera przy zachowaniu poziomu merytorycznego i zakresu programowego szkolenia.

3.O wszelkich zmianach Organizator zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Zamawiającego telefonicznie lub drogą e-mail. Zamawiający w takim przypadku może zrezygnować ze szkolenia bez poniesienia kosztów, jeśli nie zaakceptuje dokonanych zmian.

 § 5 Płatność

1.Wysłanie formularza zgłoszeniowego (nie deklaracji) jest zobowiązaniem do dokonania opłaty szkoleniowej zgodnie z podanymi cenami i upoważnia Organizatora do wystawienia faktury VAT w formie elektronicznej (podstawa prawna art. 106n ust. 1 ustawy o VAT) bez składania podpisu przez osobę upoważnioną ze strony Zamawiającego.

2.Opłatę za udział w szkoleniu należy uiścić przelewem na wskazany rachunek bankowy w terminie min. 7 dni od daty rozpoczęcia szkolenia. Fakturę wystawiamy na początku miesiąca, w którym odbywa się szkolenie. W przypadku szkoleń odbywających się na początku miesiąca wystawiamy (w miesiącu poprzedzającym dane szkolenie) fakturę proformę. Wpłata na konto 7 dni przed terminem szkolenia stanowi gwarancję w nim udziału.

3.W przypadku wyczerpania liczby miejsc i zbyt późnemu wysłaniu ZGŁOSZENIA zgłaszającemu zostanie niezwłocznie zwrócona cała kwota wpłacona na konto organizatora.

4.Ceny szkoleń są kwotą netto i dotyczą uczestnictwa 1 osoby. Do kwot należy doliczyć podatek VAT 23%. W warunkach udziału oraz przy każdym szkoleniu są informacje dotyczące dokładnych kosztów udziału w szkoleniu.

 

  § 6 Warunki udziału

Na stronie www.szkolenia-dofinansowane.pl znajdują się najważniejsze informacje odnośnie udziału w szkoleniach: kosztów szkoleń, warunków udziału, zakwaterowania i informacje organizacyjne.

 

§ 7 Ochrona danych osobowych - Polityka Prywatności

Przesłanie formularza zgłoszenia oznacza wyrażenie zgody na umieszczenie danych osobowych w bazie Klientów European Training & Consulting Center Sp. z o.o. Dane te powierzone tj. imiona i nazwiska uczestników do certyfikacji oraz rezerwacji hotelowych będą przechowywane do momentu zakończenia danej usługi szkoleniowej. Potem zostaną trwale usunięte z naszej bazy danych osobowych. Wszsytkie dane osobowe zawarte w DEKLARACJI oraz ZGŁOSZENIU są bezpieczne, nie będą udostępniane czy odsprzedawane innym osobom prawnym oraz fizycznym.

Osoba deklarująca udział wyraża zgodę na przetwarzanie danych zamieszczonych w deklaracji i późniejszym formularzu zgłoszeniowym na potrzeby udziału w szkoleniu, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) i ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz na otrzymywanie od European Training & Consulting Center Sp. z o.o. informacji niezbędnych do realizacji szkolenia, za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1030, z późn. zm.) *

Osoba deklarująca udział wyraża zgodę na otrzymywanie informacji o aktualnej ofercie szkoleń European Training & Consulting Center Sp. z o.o., za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1030, z późn. zm.) oraz na wykorzystywanie w celu otrzymywania tych informacji telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących zgodnie z art. 172 Prawa Telekomunikacyjnego. Informujemy również, że mają Państwo prawo dostępu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Administratorem danych jest European Training & Consulting Center Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawa al. Jana Pawła II 27.


 Prosimy nie drukować i nie wysyłać poniższych formularzy.

Formularz DEKLARACJA - dostępny jest na stronie www.szkolenia-dofinansowane.pl

Formularz ZGŁOSZENIE - wysyłany jest do Państwa na wskazany w DEKLARACJI adres e-mail.

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 – WZÓR FORMULARZA "DEKLARACJA"

Po wysłaniu niniejszej DEKLARACJI, otrzymacie Państwo formularz ZGŁOSZENIE – Umowę, na udział w zadeklarowanych szkoleniach wraz z miejscem odbycia się szkolenia i sprawami organizacyjnymi. Wzór takiego formularza dostępny jest na stronie www.szkolenia-dofinansowane.pl. Ilość miejsc ograniczona. O kwalifikacji decyduje kolejność przyjęcia deklaracji. Deklaracja (w przeciwieństwie do zgłoszenia – Umowy) nie jest zobowiązaniem uczestniczenia w szkoleniu. 

Prosimy o wypełnienie deklaracji i przesłanie podpisanego skan na:

 szkolenia@szkolenia-dofinansowane.pl lub faks: 22 185 54 73

DEKLARUJĄCY - FIRMA:

 

Adres siedziby

Ulica:

NIP:

Kod Miejscowość:

Telefon:

E-mail

 

Ilość os. zatrudnionych:

Imię i nazwisko osoby do kontaktu:

 

Warunki udziału w szkoleniach w tym jednostkowy koszt udziału tj.:

 UWAGA: Dopłata do pok. 1 osobowego – 39 netto* pln/1 dzień.  Uczestnicy przyjeżdżają 1 dzień przed planowanym terminem szkolenia. Rejestracja tego dnia - od godz. 17.00.

 Niniejszym deklaruję udział w projektach szkoleniowych następującej ilości osób:

 Tematyka:__________________ kod: ___________data_________________ Ilość osób_______

 W przypadku szkoleń w Zakopanem - dopłata do pok. 1 os.:   TAK - ilość osób___  NIE ilość osób__

 Tematyka:__________________ kod: ___________data_________________ Ilość osób_______

 W przypadku szkoleń w Zakopanem - dopłata do pok. 1 os.:   TAK - ilość osób___  NIE ilość osób__

 Tematyka:__________________ kod: ___________data_________________ Ilość osób_______

 W przypadku szkoleń w Zakopanem - dopłata do pok. 1 os.:   TAK - ilość osób___  NIE ilość osób__

 4*. Tematyka:__________________ kod: ___________data_________________ Ilość osób_______

 W przypadku szkoleń w Zakopanem - dopłata do pok. 1 os.:   TAK - ilość osób___  NIE ilość osób__

Organizatorem wszystkich szkoleń jest spółka European Training & Consulting Center sp. z o. o. , NIP: 527-21-64-310, 00-867 Warszawa, al. Jana Pawła II 27, Atrium Center.

                    Akceptuję łączną kwotę do zapłaty ………………………………………+ 23% VAT

………………                                 ……………..                                   ……………

Miejsce i Data                                Pieczęć firmowa                Podpis osoby zarządzającej    

*w przypadku chęci zadeklarowania udziału również na inne szkolenia prosimy o skopiowanie deklaracj

 

ZAŁĄCZNIK NR 2 - WZÓR FORMULARZA "ZGŁOSZENIE" 

 

Wypełnione zgłoszenie prosimy przesłać na adres e-mail:

szkolenia@szkolenia-dofinansowane.pl lub na nr faksu: 22 185 54 73

Zgłaszam do udziału w szkoleniu osoby wymienione w załączniku wg określonej tematyki i terminów.

Akceptuję poniższe warunki udziału w szkoleniach w tym jednostkowy koszt udziału tj.:

 ·      ZAKOPANE390 lub 490* pln netto (w zależności od szkolenia)/1 osobę/ 2 dni. Cena zawiera: 2 noclegi*** w pok.2 os., szkolenie, materiały,  wyżywienie (2 śniadania, 2 obiadokolacje, przerwa kawowa – non stop), certyfikat. 

UWAGA: Dopłata do pok. 1 osobowego – 39 netto* pln/1 dzień.  Uczestnicy przyjeżdżają 1 dzień przed planowanym terminem szkolenia. Rejestracja tego dnia - od godz. 17.00.

·      WARSZAWA – 290 lub 390* pln netto (w zależności od szkolenia)/ 1 osobę. Cena zawiera: dydaktykę, materiały, lunch, certyfikat.

* do podanej kwoty netto należy doliczyć podatek VAT - 23%

ZGŁASZAJĄCY

 

Adres siedziby

Ulica:

NIP:

Kod/ Miasto:

Telefon:

E-mail

 

Ilość osób zatrudnionych:

Imię i nazwisko osoby do kontaktu:

 

E-mail, na który zostanie wysłana faktura:

PROSZĘ WYPEŁNIĆ PONIŻSZE POLE CZYTELNIE DRUKOWANYMI LITERAMI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oświadczam, że łączna kwota brutto (z 23% VAT) za szkolenia wg załącznika wynosi:

 _________________________________________

i zostanie przesłana na konto

European Training & Consulting Center Sp. z o. o. NIP: 527-21-64-310, 00-867 Warszawa, Al. Jana Pawła II 27,

Bank PKO S.A. w Warszawie numer konta: 04 1240 6003 1111 0010 3130 4985

Upoważniam European Training & Consulting Center Sp. z o.o. do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Fakturę wystawiamy na początku miesiąca, w którym odbywa się szkolenie. W przypadku szkoleń odbywających się na początku miesiąca wystawiamy (w miesiącu poprzedzającym) fakturę proformę. Wpłata na konto (7 dni przed terminem szkolenia) stanowi gwarancję udziału. Rezygnacja zgłoszona do 7 dni przed terminem szkolenia nie pociąga za sobą żadnych kosztów. W przypadku rezygnacji po tym terminie zastrzegamy sobie prawo do obciążenia 100% kosztów szkolenia wg wystawionej faktury. Istnieje wówczas możliwość oddelegowania innej osoby na miejsce osoby rezygnującej. W przypadku wyczerpania liczby miejsc, odwołania szkolenia z winy organizatora lub rezygnacji do 7 dni zgłaszającemu zostanie niezwłocznie zwrócona cała kwota wpłacona na konto organizatora. Po wysłaniu ninejszego zgłoszenia prześlemy mailem potwierdzenie przyjęcia udziału w szkoleniu wraz z fakturą oraz wszelkimi informacjami organizacyjnymi, w tym miejscu odbywania się deklarowanych szkoleń. Powyższe warunki udziału zawarte są w Regulaminie, który wraz z Polityką prywtności akceptuję.

 

……………….                 ………………….                     ...……………………..

Miejsce i Data                        Pieczęć firmowa                               Podpis osoby zarządzającej

ZAŁĄCZNIK DO ZGŁOSZENIA

Tematyka szkoleń wraz z imienną listą uczestników (do certyfikacji oraz rezerwacji hotelowej)

- PROSZĘ WYPEŁNIAĆ DRUKOWANYMI LITERAMI -

Nazwa firmy: ______________________________________________________________________

Data / miejsce _________________________________________

Imię, nazwisko i stanowisko uczestnika/ dopłata do pok 1os.

 

Data / miejsce _________________________________________

Imię, nazwisko i stanowisko uczestnika/ dopłata do pok. 1 os.

 

Data / miejsce ________________________________________

Imię, nazwisko i stanowisko uczestnika/ dopłata do pok. 1 os.

 

Łącznie kwota netto: _______________

             Łączna kwota brutto (+23% VAT): _______________Masz pytania? Skontaktuj się z nami

 
Pola oznaczone * są wymagane
Nasi klienci