ZGŁOSZENIE

Na stronie głównej obok nazw szkoleń znajduje się Deklaracja.doc oraz Deklaracja online. Formularz ten jest NIEZOBOWIĄZUJĄCA deklaracją. Deklaracja.doc jest przeznaczona dla osób, które muszą uzyskać podpis osoby decydującej, aby zadeklarować udział pracowników firmy w danych szkoleniach. Deklaracja online jest przeznaczona dla osób, która mają możliwośc samodzielnego decydowania o zgłoszeniu osób na szkolenia. Po wypełnieniu i przesłaniu Deklaracji wysyłamy informacje o skompletowaniu grupy i miejscu odbycia się szkolenia. Wraz z tą informacją wysyłamy formularz ZGŁOSZENIA. Zawiera on m.innymi miejsce na imienne dane uczestników (do certyfikacji oraz rezerwacji hotelowych w przypadku szkoleń w Zakopanym). W sytuacji nie otrzymania potwierdzenie przyjęcia Deklaracji (w przeciągu 24 godzin od jego wysłania) prosimy o kontakt telefoniczny na telefon alarmowy:  0-607730000 (9.00-21.00).

Wpłata

Fakturę za szkolenie wystawiamy (na podstawie ZGŁOSZENIA)  na początku miesiąca, w którym odbywa się deklarowane szkolenie. Prosimy o wpłatę za szkolenia na konto organizatora na minimum 7 dni przed terminem szkolenia.  Upoważniacie nas wówczas Państwo do wystawienia i wysłania w formie elektronicznej (na wskazany w Formularzu "online" adres e-mail) faktury VAT, bez składania podpisu przez osobę upoważnioną ze strony Zamawiającego - podstawa prawna art. 106n ust.1 ustawy o VAT. Faktury proforma wystawiamy na życzenie.

Ceny

Podane ceny są wartością netto. Do cen należy doliczyć 23%VAT. Cena zawiera, w przypadku szkoleń w Warszawie: dydaktykę, materiały szkoleniowe, certyfikat, lunch. W przypadku szkolenia w Zakopanem: zakwaterowanie w pok 2-os. (2 noclegi - uczestnicy przyjeżdzają w przeddzień szkolenia, dopłata do pok. 1 os - 39 zł netto/ 1 dzień), wyżywienie (2 śniadania, 2 obiadokolacje, przerwy kawowe - non stop), dydaktykę, materiały szkoleniowe, certyfikat.

Instytucje, które finansują szkolenie ze środków publicznych są zwolnione z podatku VAT. Należy dołączyć do zamównia stosowne oświadczenie.

Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia z przyczyn losowych i niezależnych. W przypadku dokonania wpłat za szkolenie, organizator dokona wówczas zwrotu pełnej wpłaconej kwoty na konto wpłacającego.

Więcej w zakladce Regulamin/ Warunki udziału.

Zapraszamy!! 

 

Asertywność w pracy menedżera
Korzyści
 • Umiejętność identyfikowania zakłóceń, występujących na drodze przepływu informacji i przezwyciężania ich
 • Nauka właściwego przekazywania i odbierania informacji werbalnych i komunikatów niewerbalnych
 • Umiejętność sztuki komunikacji z innymi tak, aby być przez nich zrozumianym
 • Poznanie technik aktywnego słuchania, dzięki którym zachowana będzie uwaga rozmówcy
 • Poznanie technik asertywnych, które ułatwią radzenie sobie z krytyką, agresją, aluzjami, naciskami ze strony innych osób
 • Poznanie technik asertywnych, które ułatwią obronę własnych praw w sposób nie naruszający godności innych
 • Poznanie sposobów odpowiadania na trudne pytania

Program

Wstęp

 • Ćwiczenia wprowadzające i integrujące grupę 

Podstawowe zasady asertywnej komunikacji

 • Wyjaśnienie pojęcia asertywności
 • Korzyści i zagrożenia wynikające z przyjęcia asertywnej postawy
 • Postawa asertywna w zachowaniu i relacjach z innymi ludźmi (jej przejawy)
 • Postawa nieasertywne (zachowania agresywne, uległe i lekceważące) 

Wyrażanie własnych opinii i przekonań

 • Wykorzystywanie komunikatu „ja” do wyrażania własnych opinii
 • Sposoby na asertywne komunikowania własnych uczuć, opinii i przekonań
 • Sposoby unikania napięcia w kontaktach z pracownikami
 • Asertywne podejście do osób mających odmienne poglądy

Metody radzenia sobie z krytyką i atakiem

 • Antidotum na krytykę - uświadamianie i akceptacja swoich mocnych i słabych stron
 • Umiejętność zamiany ocen na opinie Rozpoznanie przyczyn i intencji w przypadku krytyki i ataku
 • Jak dostrajać się, odzwierciedlać i „gasić agresję”

Obrona swoich praw w kontaktach z innymi

 • Podstawowe prawa asertywności
 • Psychologiczna postawa ochrony siebie bez naruszania interesów innych osób
 • Metody obrony własnego terytorium psychologicznego

Asertywna postawa w odmowie

 • Reguły i techniki odmowy
 • Jak odmawiać w przypadku nacisków i ataków z drugiej strony
 • Jak nie urazić partnera i ochronić siebie

Zapraszamy!

Metody pracy
Ćwiczenia indywidualne
Ćwiczenia w parach
Ćwiczenia grupowe
Studium przypadku

Informacje organizacyjne:

Czas trwania i miejsce szkoleń:

Warszawa i Zakopane:

dzień1;10.00-16.00, dzień2;9.00-15.00

Szkolenia stacjonarne w Warszawie odbywają się w różnych centrach szkoleniowych m. innymi: siedziba ETC&C, Google Campus Warsaw, Centrum szkoleniowe Żoliborz, Ogrodowa, Żurawia, Sienna.

Szkolenia w Zakopanem odbywają się  w hotelach lub pensjonatach o standardzie ***:

Hotel "Willa Pod skocznią" (www.podskocznia.pl), "Dawidek" (www.dawidek.pl), "Basieńka" (www.basienka.com.pl) , "Czarny Potok" (www.czarnypotok.pl) lub "Adria" (www.adriazakopane.pl) . Dokładne miejsce realizacji szkoleń i zakwaterowania zależne jest od ilości zgłoszonych uczestników oraz możliwości hotelu (głównie od zamówień na pokoje 1 osobowe). Uczestnicy przyjeżdzają w przeddzień wyznaczonego terminu szkolenia. Rejestracja tego dnia od godz. 17.00.

Rezygnacja

Rezygnacja zgłoszona do 7 dni przed terminem szkolenia nie pociąga za sobą żadnych kosztów. W przypadku rezygnacji po tym terminie zastrzegamy sobie prawo do obciążenia 100% kosztów szkolenia. Istnieje wówczas możliwość oddelegowania innej osoby na miejsce osoby rezygnującej.

WYŚLIJ ZGŁOSZENIE


Deklaracja.docx
Koszt szkolenia (netto):
390 zł Zakopane
290 zł Warszawa

Deklaracja online

Nasi klienci