ZGŁOSZENIE

Na stronie głównej obok nazw szkoleń znajduje się Deklaracja.doc oraz Deklaracja online. Formularz ten jest NIEZOBOWIĄZUJĄCA deklaracją. Deklaracja.doc jest przeznaczona dla osób, które muszą uzyskać podpis osoby decydującej, aby zadeklarować udział pracowników firmy w danych szkoleniach. Deklaracja online jest przeznaczona dla osób, która mają możliwośc samodzielnego decydowania o zgłoszeniu osób na szkolenia. Po wypełnieniu i przesłaniu Deklaracji wysyłamy informacje o skompletowaniu grupy i miejscu odbycia się szkolenia. Wraz z tą informacją wysyłamy formularz ZGŁOSZENIA. Zawiera on m.innymi miejsce na imienne dane uczestników (do certyfikacji oraz rezerwacji hotelowych w przypadku szkoleń w Zakopanym). W sytuacji nie otrzymania potwierdzenie przyjęcia Deklaracji (w przeciągu 24 godzin od jego wysłania) prosimy o kontakt telefoniczny na telefon alarmowy:  0-607730000 (9.00-21.00).

Wpłata

Fakturę za szkolenie wystawiamy (na podstawie ZGŁOSZENIA)  na początku miesiąca, w którym odbywa się deklarowane szkolenie. Prosimy o wpłatę za szkolenia na konto organizatora na minimum 7 dni przed terminem szkolenia.  Upoważniacie nas wówczas Państwo do wystawienia i wysłania w formie elektronicznej (na wskazany w Formularzu "online" adres e-mail) faktury VAT, bez składania podpisu przez osobę upoważnioną ze strony Zamawiającego - podstawa prawna art. 106n ust.1 ustawy o VAT. Faktury proforma wystawiamy na życzenie.

Ceny

Podane ceny są wartością netto. Do cen należy doliczyć 23%VAT. Cena zawiera, w przypadku szkoleń w Warszawie: dydaktykę, materiały szkoleniowe, certyfikat, lunch. W przypadku szkolenia w Zakopanem: zakwaterowanie w pok 2-os. (2 noclegi - uczestnicy przyjeżdzają w przeddzień szkolenia, dopłata do pok. 1 os - 39 zł netto/ 1 dzień), wyżywienie (2 śniadania, 2 obiadokolacje, przerwy kawowe - non stop), dydaktykę, materiały szkoleniowe, certyfikat.

Instytucje, które finansują szkolenie ze środków publicznych są zwolnione z podatku VAT. Należy dołączyć do zamównia stosowne oświadczenie.

Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia z przyczyn losowych i niezależnych. W przypadku dokonania wpłat za szkolenie, organizator dokona wówczas zwrotu pełnej wpłaconej kwoty na konto wpłacającego.

Więcej w zakladce Regulamin/ Warunki udziału.

Zapraszamy!! 

 

Kadry i Płace w praktyce. Zmiany od stycznia 2019
Korzyści

Celem szkolenia jest poznanie:

  • zagadnień prawa pracy i kodeksu cywilnego w stosunku pracy i umowach cywilnoprawnych
  • prowadzenia dokumentacji kadrowej
  • zasad naliczania wynagrodzeń pracowniczych i z umów cywilnoprawnych
  • zagadnień i problematyki zasiłków ZUS z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego
  • zagadnień podlegania ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnym
  • wybranych zagadnień podatku dochodowego osób fizycznych w naliczaniu wynagrodzeń
  • zasad prowadzenia dokumentacji związanej  z wynagrodzeniami, podatkami, ZUS

Program

1.Nawiązywanie stosunku pracy

- Rodzaje umów o pracę, zasady ich zawierania oraz konsekwencje prawne „ryzykownych" zapisów.

- Elementy umowy o pracę (rodzaj pracy, jak prawidłowo określić miejsce pracy, wymiar czasu pracy, warunki wynagradzania, termin rozpoczęcia pracy, klauzula o zachowaniu poufności)

- Nowe zasady stosowania umów na czas określony.

- Jak zatrudnić pracownika, jak menadżera a jak członka zarządu?

- Umowa o pracę w języku polskim i obcym – nowelizacja ustawy o języku polskim.

- Orzecznictwo sądowe w zakresie nawiązania stosunku pracy i kształtowania jego treści

2. Zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej.

- Akta osobowe

- Informacja dla pracowniana podstawie  art. 29 § 3 k.p. – jak prawidłowo sformułować dokument

- Zakres obowiązków – obowiązkowy czy fakultatywny, ustny czy pisemny.

- Zakaz konkurencji w trakcie trwania i po rozwiązaniu stosunku pracy

- Profilaktyczna opieka zdrowotna nad pracownikami.

3. Zmiana treści stosunku pracy

- Porozumienie zmieniające, kiedy je stosować? Co można zmienić w ten sposób, a czego na pewno nie?

- Wypowiedzenie zmieniające – kazusy oraz najnowsze orzecznictwo

- Czasowe powierzenie innej pracy

4. Rozstanie z pracownikiem

- Na mocy porozumienia stron

- Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem

- Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia

- Z upływem czasu, na który była zawarta

- Wygaśnięcie stosunku pracy

- Świadectwo pracy - szczegółowa treść oraz sposób i tryb jego wydawania

5. Urlopy, zasada prawa do wypoczynku. Wymiar urlopu wypoczynkowego.

- okresy wliczane do stażu pracy uwzględnianego przy ustalaniu wymiaru urlopu wypoczynkowego

- naliczanie stażu pracy oraz początku wysługi lat

- Prawo do pierwszego urlopu w życiu.

- Prawo do kolejnego urlopu wypoczynkowego. Zasada proporcjonalności. Urlop uzupełniający

- Zasady udzielania urlopu wypoczynkowego (planowanie urlopów, udzielenie pracownikowi urlopu wypoczynkowego, przerwanie wypoczynku, urlop na żądanie,  urlop wypoczynkowy a ustanie stosunku pracy)

- Urlop wypoczynkowy pracowników niepełnosprawnych

6. Czas pracy  (pojęcie czasu pracy (normy czasu pracy, wymiar czasu pracy, okres rozliczeniowy, odpoczynek dobowy, odpoczynek tygodniowy)

- definicja doby i tygodnia w rozumieniu przepisów dotyczących prawa pracy

- Zasady obliczania i ustalania wymiaru czasu pracy

- Przerwy wliczane do czasu pracy

- Dyżur i przestój w prac

- Systemy i rozkłady czasu pracy (równoważny czas pracy i jego odmiany, system przerywanego czasu pracy, praca w ruchu ciągłym, zadaniowy czas pracy, system skróconego tygodnia pracy, system pracy weekendowej)

- Obowiązek prowadzenia ewidencji czasu pracy

- Praca w porze nocnej

- Praca w godzinach nadliczbowych. Praca w niedziele i święta

- Planowanie zatrudnienia w oparciu o obowiązujące normy czasu pracy

- Harmonogram pracy (sporządzanie harmonogramów, rozliczanie czasu pracy w oparciu o sporządzony grafik i czas faktycznie przepracowany przez pracownika)

Zapraszamy!!

Metody pracy
Ćwiczenia indywidualne
Ćwiczenia w parach
Studium przypadku
Wykład
Dyskusja
Burza mózgów
Prezentacja
Analiza dokumentów

Informacje organizacyjne:

Czas trwania i miejsce szkoleń:

Warszawa i Zakopane:

dzień1;10.00-16.00, dzień2;9.00-15.00

Szkolenia stacjonarne w Warszawie odbywają się w różnych centrach szkoleniowych m. innymi: siedziba ETC&C, Google Campus Warsaw, Centrum szkoleniowe Żoliborz, Ogrodowa, Żurawia, Sienna.

Szkolenia w Zakopanem odbywają się  w hotelach lub pensjonatach o standardzie ***:

Hotel "Willa Pod skocznią" (www.podskocznia.pl), "Dawidek" (www.dawidek.pl), "Basieńka" (www.basienka.com.pl) , "Czarny Potok" (www.czarnypotok.pl) lub "Adria" (www.adriazakopane.pl) . Dokładne miejsce realizacji szkoleń i zakwaterowania zależne jest od ilości zgłoszonych uczestników oraz możliwości hotelu (głównie od zamówień na pokoje 1 osobowe). Uczestnicy przyjeżdzają w przeddzień wyznaczonego terminu szkolenia. Rejestracja tego dnia od godz. 17.00.

Rezygnacja

Rezygnacja zgłoszona do 7 dni przed terminem szkolenia nie pociąga za sobą żadnych kosztów. W przypadku rezygnacji po tym terminie zastrzegamy sobie prawo do obciążenia 100% kosztów szkolenia. Istnieje wówczas możliwość oddelegowania innej osoby na miejsce osoby rezygnującej.

WYŚLIJ ZGŁOSZENIE


Deklaracja.docx
Koszt szkolenia (netto):
390 zł Zakopane
290 zł Warszawa

Deklaracja online

Nasi klienci