ZGŁOSZENIE

Na stronie głównej obok nazw szkoleń znajduje się Deklaracja.doc oraz Deklaracja online. Formularz ten jest NIEZOBOWIĄZUJĄCA deklaracją. Deklaracja.doc jest przeznaczona dla osób, które muszą uzyskać podpis osoby decydującej, aby zadeklarować udział pracowników firmy w danych szkoleniach. Deklaracja online jest przeznaczona dla osób, która mają możliwośc samodzielnego decydowania o zgłoszeniu osób na szkolenia. Po wypełnieniu i przesłaniu Deklaracji wysyłamy informacje o skompletowaniu grupy i miejscu odbycia się szkolenia. Wraz z tą informacją wysyłamy formularz ZGŁOSZENIA. Zawiera on m.innymi miejsce na imienne dane uczestników (do certyfikacji oraz rezerwacji hotelowych w przypadku szkoleń w Zakopanym). W sytuacji nie otrzymania potwierdzenie przyjęcia Deklaracji (w przeciągu 24 godzin od jego wysłania) prosimy o kontakt telefoniczny na telefon alarmowy:  0-607730000 (9.00-21.00).

Wpłata

Fakturę za szkolenie wystawiamy (na podstawie ZGŁOSZENIA)  na początku miesiąca, w którym odbywa się deklarowane szkolenie. Prosimy o wpłatę za szkolenia na konto organizatora na minimum 7 dni przed terminem szkolenia.  Upoważniacie nas wówczas Państwo do wystawienia i wysłania w formie elektronicznej (na wskazany w Formularzu "online" adres e-mail) faktury VAT, bez składania podpisu przez osobę upoważnioną ze strony Zamawiającego - podstawa prawna art. 106n ust.1 ustawy o VAT. Faktury proforma wystawiamy na życzenie.

Ceny

Podane ceny są wartością netto. Do cen należy doliczyć 23%VAT. Cena zawiera, w przypadku szkoleń w Warszawie: dydaktykę, materiały szkoleniowe, certyfikat, lunch. W przypadku szkolenia w Zakopanem: zakwaterowanie w pok 2-os. (2 noclegi - uczestnicy przyjeżdzają w przeddzień szkolenia, dopłata do pok. 1 os - 39 zł netto/ 1 dzień), wyżywienie (2 śniadania, 2 obiadokolacje, przerwy kawowe - non stop), dydaktykę, materiały szkoleniowe, certyfikat.

Instytucje, które finansują szkolenie ze środków publicznych są zwolnione z podatku VAT. Należy dołączyć do zamównia stosowne oświadczenie.

Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia z przyczyn losowych i niezależnych. W przypadku dokonania wpłat za szkolenie, organizator dokona wówczas zwrotu pełnej wpłaconej kwoty na konto wpłacającego.

Więcej w zakladce Regulamin/ Warunki udziału.

Zapraszamy!! 

 

Mistrz menedżerem produkcji
Korzyści
 • Dostosowanie swojego sposobu zarządzania do zmieniającego się środowiska produkcyjnego przy wykorzystaniu lub wprowadzeniu użytecznych narzędzi z zakresu zarządzania podległym obszarem
 • Praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy w celu ulepszenia własnego sposobu sprawowania roli mistrza/ brygadzisty procesów produkcyjnych oraz przyczynienie się do rozwoju całej organizacji

Program

Wstęp

 • Ćwiczenia wprowadzające i integrujące grupę

Zmiany w dzisiejszych organizacjach – zmiana roli bezpośredniego przełożonego w zespole produkcyjnym

 • Nowe wyzwania wobec mistrzów produkcji – identyfikacja i panowanie nad zmianami organizacyjnymi w celu wytwarzania coraz więcej, szybciej, taniej i przy zachowaniu wysokiej jakości
 • Wybór, ocena i ewolucja kryteriów oceny zarządzania podległym obszarem produkcji
 • Rola przełożonego we wdrażaniu zmian w organizacji oraz promocji planów rozwoju

Wprowadzenie prostych systemów poprawy zarządzania produkcją: 5S, zarządzanie wizualne, Kaizen, na płaszczyźnie zarządzania podległym obszarem

 • Podnoszenie wydajności i bezpieczeństwa stanowiska pracy poprzez właściwe praktyki zarządcze – reprezentowanie strategicznej wizji przedsiębiorstwa
 • Wprowadzenie elementów zarządzania wizualnego
 • Stworzenie warunków faworyzujących zgłaszanie i wprowadzanie usprawnień procesów produkcyjnych

Formalizacja i standaryzacja najlepszych praktyk zarządzania produkcją i kierowania zespołem produkcyjnym

 • Grupowe rozwiązywanie problemów (wykorzystanie odpowiednich narzędzi)
 • Dzielenie się wiedzą i doświadczeniami – motywowanie poprzez rozwój
 • Korygowanie i komunikowanie trudnych decyzji podległym pracownikom

Tworzenie i utrzymywanie spójności zespołu produkcyjnego

 • Wyznaczanie celów grupowych i zyskiwanie poparcia w ich realizacji
 • Integracja nowych pracowników z zespołem
 • Prowadzenie oceny bieżącej i okresowej

Narzędzia wspomagające codzienne zarządzanie

 • Zarządzanie projektami prodykcyjnymi (planowanie, organizowanie, kontrolowanie, ocenianie)
 • Zarzadzanie procesami produkcyjnymi - reinżynieria procesów. Mapowanie procesów i wychwytywanie strat.
 • Pozyskiwanie i interpretacja informacji
 • Delegowanie zadań

Szybkie rozwiązywanie problemów i konfliktów na styku produkcja/ logistyka, produkcja/ dział handlowy.

 • mistrz produkcji - mediatorem :)

 

Zapraszamy!

Metody pracy
Ćwiczenia indywidualne
Ćwiczenia w parach
Ćwiczenia grupowe
Studium przypadku
Wykład
Kwestionariusz
Dyskusja
Burza mózgów
Action learning

Informacje organizacyjne:

Czas trwania i miejsce szkoleń:

Warszawa i Zakopane:

dzień1;10.00-16.00, dzień2;9.00-15.00

Szkolenia stacjonarne w Warszawie odbywają się w różnych centrach szkoleniowych m. innymi: siedziba ETC&C, Google Campus Warsaw, Centrum szkoleniowe Żoliborz, Ogrodowa, Żurawia, Sienna.

Szkolenia w Zakopanem odbywają się  w hotelach lub pensjonatach o standardzie ***:

Hotel "Willa Pod skocznią" (www.podskocznia.pl), "Dawidek" (www.dawidek.pl), "Basieńka" (www.basienka.com.pl) , "Czarny Potok" (www.czarnypotok.pl) lub "Adria" (www.adriazakopane.pl) . Dokładne miejsce realizacji szkoleń i zakwaterowania zależne jest od ilości zgłoszonych uczestników oraz możliwości hotelu (głównie od zamówień na pokoje 1 osobowe). Uczestnicy przyjeżdzają w przeddzień wyznaczonego terminu szkolenia. Rejestracja tego dnia od godz. 17.00.

Rezygnacja

Rezygnacja zgłoszona do 7 dni przed terminem szkolenia nie pociąga za sobą żadnych kosztów. W przypadku rezygnacji po tym terminie zastrzegamy sobie prawo do obciążenia 100% kosztów szkolenia. Istnieje wówczas możliwość oddelegowania innej osoby na miejsce osoby rezygnującej.

WYŚLIJ ZGŁOSZENIE


Deklaracja.docx
Koszt szkolenia (netto):
390 zł Zakopane
290 zł Warszawa

Deklaracja online

Nasi klienci