ZGŁOSZENIE

Na stronie głównej obok nazw szkoleń znajduje się Deklaracja.doc oraz Deklaracja online. Formularz ten jest NIEZOBOWIĄZUJĄCA deklaracją. Deklaracja.doc jest przeznaczona dla osób, które muszą uzyskać podpis osoby decydującej, aby zadeklarować udział pracowników firmy w danych szkoleniach. Deklaracja online jest przeznaczona dla osób, która mają możliwośc samodzielnego decydowania o zgłoszeniu osób na szkolenia. Po wypełnieniu i przesłaniu Deklaracji wysyłamy informacje o skompletowaniu grupy i miejscu odbycia się szkolenia. Wraz z tą informacją wysyłamy formularz ZGŁOSZENIA. Zawiera on m.innymi miejsce na imienne dane uczestników (do certyfikacji oraz rezerwacji hotelowych w przypadku szkoleń w Zakopanym). W sytuacji nie otrzymania potwierdzenie przyjęcia Deklaracji (w przeciągu 24 godzin od jego wysłania) prosimy o kontakt telefoniczny na telefon alarmowy:  0-607730000 (9.00-21.00).

Wpłata

Fakturę za szkolenie wystawiamy (na podstawie ZGŁOSZENIA)  na początku miesiąca, w którym odbywa się deklarowane szkolenie. Prosimy o wpłatę za szkolenia na konto organizatora na minimum 7 dni przed terminem szkolenia.  Upoważniacie nas wówczas Państwo do wystawienia i wysłania w formie elektronicznej (na wskazany w Formularzu "online" adres e-mail) faktury VAT, bez składania podpisu przez osobę upoważnioną ze strony Zamawiającego - podstawa prawna art. 106n ust.1 ustawy o VAT. Faktury proforma wystawiamy na życzenie.

Ceny

Podane ceny są wartością netto. Do cen należy doliczyć 23%VAT. Cena zawiera, w przypadku szkoleń w Warszawie: dydaktykę, materiały szkoleniowe, certyfikat, lunch. W przypadku szkolenia w Zakopanem: zakwaterowanie w pok 2-os. (2 noclegi - uczestnicy przyjeżdzają w przeddzień szkolenia, dopłata do pok. 1 os - 39 zł netto/ 1 dzień), wyżywienie (2 śniadania, 2 obiadokolacje, przerwy kawowe - non stop), dydaktykę, materiały szkoleniowe, certyfikat.

Instytucje, które finansują szkolenie ze środków publicznych są zwolnione z podatku VAT. Należy dołączyć do zamównia stosowne oświadczenie.

Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia z przyczyn losowych i niezależnych. W przypadku dokonania wpłat za szkolenie, organizator dokona wówczas zwrotu pełnej wpłaconej kwoty na konto wpłacającego.

Więcej w zakladce Regulamin/ Warunki udziału.

Zapraszamy!! 

 

Ochrona danych osobowych
Korzyści

Jeżeli Państwa przedsiębiorstwo dysponuje (w formie elektronicznej czy „papierowej”) danymi osobowymi – klientów zewnętrznych, klientów wewnętrznych (pracowników), kooperantów czy  dostawców usług i produktów to powinno przestrzegać prawa i procedur ochrony danych osobowych określonych przez GIODO (Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych). 

 Wykonując swoje zadania, zarówno kontrolerzy GIODO lub PIPu (Państwowej Inspekcji Pracy) mają prawo wstępu, w godzinach od 6:00 do 22:00, do pomieszczenia, w którym zlokalizowany jest zbiór danych i przeprowadzenia niezbędnych badań lub innych czynności kontrolnych w celu oceny zgodności przetwarzania danych z ustawą.


Program

Ochrona Danych Osobowych dla osób odpowiedzialnych za wdrożenie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679: przedsiębiorców, właścicieli, członków zarządów, przyszłych Inspektorów Ochrony Danych

 • Przepisy prawne związane z ochroną danych osobowych.
 • Zakres stosowania RODO
 • Podstawowe definicje; różnica miedzy danymi osobowymi zwykłymi a danymi szczególnej kategorii
 • Zasady i zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych
 • Warunki wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, przez osobę , której dane dotyczą; zgoda wyrażona na piśmie
 • Prawa osób, których dane dotyczą
  (prawo do informacji, prawo do dostępu, prawo do sprostowania, „prawo do bycia  zapomnianym”, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu)
 • Tworzenie klauzul informacyjnych
 • Administrator, Podmiot Przetwarzający, Współadministratorzy jako organizatorzy procesu przetwarzania i zależności miedzy nimi
 • Umowa jako forma powierzenia przetwarzania danych osobowych
 • Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w kontekście polecenia przetwarzania danych osobowych
 • Rejestrowanie czynności przetwarzania; przykłady rejestrów czynności
 • Bezpieczeństwo a naruszenie ochrony danych osobowych, w tym dokumentowanie naruszeń
 • Inspektor Ochrony Danych w świetle RODO
 • Metody realizacji obowiązków IOD
 • Analiza ryzyka
 • Ocena skutków dla ochrony danych osobowych
 • System ochrony danych osobowych w zakładzie pracy
 • Dokumentacja ochrony danych osobowych; Polityka Ochrony Danych Osobowych
 • Organ Nadzorczy i jego uprawnienia w stosunku do Administratora i innych podmiotów i osób przetwarzających dane osobowe
 • Konsekwencje za nieprzestrzeganie przepisów dla Administratorów i Podmiotów Przetwarzających.
 • Najczęstsze problemy związane z przetwarzaniem danych osobowych
 • Rola pracownika w procesie przetwarzania danych osobowych i jego obowiązki w tym zakresie
 • Szkolenia pracowników z zasad bezpiecznego przetwarzania danych osobowych
 • Bezpieczne przetwarzanie danych osobowych w formie elektronicznej i papierowej przez pracowników
 • Odpowiedzialność karna, dyscyplinarna, cywilna pracowników
 • Przetwarzanie danych osobowych w wybranych działach pracy

 

Mariusz Mucha – wykładowca/trener z wieloletnim doświadczeniem; absolwent szkoły Głównej Służby Pożarniczej, studiów podyplomowych na Akademii Leona koźmińskiego w Warszawie w zakresie ochrony danych osobowych oraz innych: w zakresie medycyny ratunkowej, a także bezpieczeństwa higieny pracy. Prelegent wielu szkoleń, warsztatów i konferencji w zakresie ochrony danych osobowych. Kierując podmiotami publicznymi przez wiele lat realizował zadania administratora danych osobowych . Jako praktyk od 7 lat pełni funkcje administratora bezpieczeństwa informacji w urzędzie w Warszawie. Pomaga organizować i wdrażać system ochrony danych osobowych w firmach/ instytucjach.

 

 

Metody pracy
Ćwiczenia indywidualne
Ćwiczenia w parach
Studium przypadku
Wykład
Gry, symulacje
Kwestionariusz
Dyskusja
Burza mózgów
Prezentacja
Analiza dokumentów

Informacje organizacyjne:

Czas trwania i miejsce szkoleń:

Warszawa i Zakopane:

dzień1;10.00-16.00, dzień2;9.00-15.00

Szkolenia stacjonarne w Warszawie odbywają się w różnych centrach szkoleniowych m. innymi: siedziba ETC&C, Google Campus Warsaw, Centrum szkoleniowe Żoliborz, Ogrodowa, Żurawia, Sienna.

Szkolenia w Zakopanem odbywają się  w hotelach lub pensjonatach o standardzie ***:

Hotel "Willa Pod skocznią" (www.podskocznia.pl), "Dawidek" (www.dawidek.pl), "Basieńka" (www.basienka.com.pl) , "Czarny Potok" (www.czarnypotok.pl) lub "Adria" (www.adriazakopane.pl) . Dokładne miejsce realizacji szkoleń i zakwaterowania zależne jest od ilości zgłoszonych uczestników oraz możliwości hotelu (głównie od zamówień na pokoje 1 osobowe). Uczestnicy przyjeżdzają w przeddzień wyznaczonego terminu szkolenia. Rejestracja tego dnia od godz. 17.00.

Rezygnacja

Rezygnacja zgłoszona do 7 dni przed terminem szkolenia nie pociąga za sobą żadnych kosztów. W przypadku rezygnacji po tym terminie zastrzegamy sobie prawo do obciążenia 100% kosztów szkolenia. Istnieje wówczas możliwość oddelegowania innej osoby na miejsce osoby rezygnującej.

WYŚLIJ ZGŁOSZENIE


Deklaracja.docx
Cena (netto)
390zł Zakopane
290 zł Warszawa

Deklaracja online

Nasi klienci