ZGŁOSZENIE

Na stronie głównej obok nazw szkoleń znajduje się Deklaracja.doc oraz Deklaracja online. Formularz ten jest NIEZOBOWIĄZUJĄCA deklaracją udziału w szkoleniu. Deklaracja.doc jest przeznaczona dla osób, które muszą uzyskać podpis osoby decydującej, aby zadeklarować udział pracowników firmy w danych szkoleniach. Deklaracja online jest przeznaczona dla osób, która mają możliwośc samodzielnego decydowania o zgłoszeniu osób na szkolenia. Po wypełnieniu i przesłaniu Deklaracji wysyłamy informacje o miejscu odbywania się szkoleń. Wraz z tą informacją wysyłamy formularz ZGŁOSZENIE. Zawiera on m.innymi miejsce na imienne dane uczestników (do certyfikacji oraz rezerwacji hotelowych w przypadku szkoleń w Zakopanym/ Sopocie). Prosimy również o wysłanie wypełnionej, załączonej wraz ze Zgłoszeniem umowy o przetwarzaniu danych osobowych zgodnych z RODO. W sytuacji nie otrzymania potwierdzenie przyjęcia Deklaracji (w przeciągu 24 godzin od jego wysłania) prosimy o kontakt telefoniczny na telefon alarmowy:  0-607730000 (9.00-21.00).

Wpłata

Po odesłaniu wypełnionego formularza ZGŁOSZENIE wystawiamy PROFORMĘ przesyłając ją na wskazany w zgłoszeniu adres email. Na minimum 7 dni przed terminem szkolenia prosimy o wpłatę na konto, która stanowi gwarancję udziału w szkoleniu.

Rezygnacja zgłoszona (mailem) do 7 dni przed terminem szkolenia nie pociąga za sobą żadnych kosztów. Nie wystawiamy wówczas f-ry rozliczeniowej VAT. W przypadku rezygnacji po tym terminie zastrzegamy sobie prawo do obciążenia 100% kosztów szkolenia wg wystawionej faktury VAT. Istnieje wówczas możliwość oddelegowania innej osoby na miejsce osoby rezygnującej. W przypadku wyczerpania liczby miejsc, odwołania szkolenia z winy organizatora lub rezygnacji do 7 dni (a dokonanej wpłaty) zgłaszającemu zostanie niezwłocznie zwrócona cała kwota wpłacona na konto organizatora.

Podane ceny są wartością netto. Do cen należy doliczyć 23%VAT. 

Instytucje, które finansują szkolenie ze środków publicznych są zwolnione z podatku VAT. Należy dołączyć do zamówienia stosowne oświadczenie, które wysyłamy na życzenie instytucji/ firmy zgłaszającej.

Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia z przyczyn losowych i niezależnych. W przypadku dokonania wpłat za szkolenie, organizator dokona wówczas zwrotu pełnej wpłaconej kwoty na konto wpłacającego.

Więcej w zakladce Regulamin/ Warunki udziału.


 

Podatek VAT zmiany 2020 oraz PIT, CIT po nowelizacji
Korzyści
Szkolenie przeznaczone jest dla księgowych oraz kadry zarzadzającej finansami.
Zajęcia są prowadzone metodą warsztatową, aktywizującą uczestników szkolenia poprzez pracę w małych grupach, dyskusje na forum grupy oraz  ćwiczenia. Uczestnicy otrzymują komplet materiałów szkoleniowych.

Na przełomie roku 2019/2020 wchodzi w życie szereg przepisów związanych z płatnościami, które w rewolucyjny sposób wpłynie na rozliczenie CIT, PIT i VAT.  W szczególności należy zwrócić uwagę na zmianę regulacji w zakresie terminów płatności w obrocie gospodarczym, zmiany w zakresie mechanizmu podzielonej płatności oraz obowiązek realizowania przelewu na rachunki bankowe zgłoszone organom podatkowym.  Oprócz ulgi na złe długi w VAT pojawi się również ulga na złe długi w CIT i PIT.  Rok 2019 to również rok istotnych zmian w regulacjach dotyczących VAT.
Celem szkolenia jest omówienie praktycznych aspektów ww. zmian.

 


Program

MODUŁ I - WYBRANE ZAGADNIENIA W PŁATNOŚCIACH 2019-2020 VAT, CIT, PIT


Zagadnienia ogólne – aspekty z zakresu prawa cywilnego.

 • Zasada swobody umów.
 • Pozycja prawna wierzyciela.
 • Pozycja prawna dłużnika.
 • Świadczenie pieniężne, jako świadczenie.
 • Znaczenie terminu płatności.

 1. Terminy płatności w obrocie gospodarczym.

 • Cel regulacji.
 • Zakres podmiotowy zastosowania.
 • Znaczenie pozycji prawnej dłużnika dla terminów płatności.
 • Znaczenie pozycji prawnej wierzyciela dla terminów płatności ?
 • Jak postępować w przypadku gdy wierzyciel jest dużym przedsiębiorcą ?
 • Jak postępować w przypadku gdy wierzyciel nie jest dużym przedsiębiorcą ?
 • Jak postępować w przypadku gdy wierzyciel jest podmiotem publicznym innym niż podmiot leczniczy ?
 • Znaczenie oświadczeń.
 • Domniemania wynikające ze złożonych oświadczeń.
 • Znaczenie zapisów umownych.
 • Kiedy postanowienia umowne w zakresie terminów płatności należy uznać za nieważne ?
 • Terminy płatności umowne a terminy płatności wynikające z ustawy.
 • Obowiązki sprawozdawcze.
 • Kiedy korekta podstawy opodatkowania ?
 • Kiedy korekta straty na źródle przychodów ?
 • Kiedy korekta w rozliczeniu rocznym ?
 • Kiedy korekta w rozliczeniu miesięcznym ?
 • Kiedy uprawnienie ?
 • Kiedy obowiązek ?
 • Warunki formalne.
 • Co w przypadku gdy wierzytelności zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów ? Odpisy aktualizujące na wierzytelności.  Wierzytelności odpisane jako nieściągalne.  Znaczenie uprawdopodobnienia. Znaczenie udokumentowania.  Wierzytelności umorzone.  Straty z tytułu zbycia wierzytelności.  Wierzytelności przedawnione.

2. Skutki w VAT.

 • Ulga na złe długi.
 • Sytuacja wierzyciela.
 • Sytuacja dłużnika.
 • Kiedy uprawnienia ?
 • Kiedy obowiązek ?
 • Warunki formalne.
 • Zasady dokonywania korekty powrotnej.
 • Ulga na złe długi w VAT a ulga na złe długi w CIT i PT.
 • Znaczenie zmian w terminach płatności w obrocie gospodarczym.
 • Podzielona płatność.
 • Podzielona płatność obligatoryjna.
 • Podzielona płatność fakultatywna.
 • Obowiązki dostawcy towarów / świadczącego usługę.
 • Obowiązki nabywcy towarów / kupującego usługę.
 • Rachunek podstawowy a rachunek VAT.
 • Dedykowany komunikat przelewu.
 • Sankcje dla dostawcy towarów / świadczącego usługę.
 • Sankcje dla nabywcy towarów / kupującego usługę.
 • Podzielona płatność a korekta kosztów uzyskania przychodów.
 • Regulacja przejściowe.
 • Elektroniczny rejestr podatników VAT.
 • Obowiązek płatności na rachunki bankowe zgłoszone do urzędu skarbowego.
 • Obowiązek płatności na rachunki bankowe zgłoszone do urzędu skarbowego a korekta kosztów uzyskania przychodów.
 • Kiedy solidarna odpowiedzialność ?
 • Znaczenie zawiadomienia.

 

MODUŁ II - Zmiany w VAT w 2019 r.

1.Ulga na złe długi:

 • skrócenie ustawowego terminu korzystania z ulgi na złe długi ze 150 do 90 dni,
 • warunki korzystania z ulgi na złe długi,
 • obowiązki nabywcy,
 • różne zasady stosowania ulgi na złe długi dla faktur z terminem płatności przypadającym w 2018 r.
 • najnowsze orzecznictwo w tym zakresie.

 2. Nowe regulacje dotyczące zasad opodatkowania bonów obowiązujące od 1 stycznia 2019 r.:

 • bony jednego przeznaczenia, a bony różnego przeznaczenia, – zasady rozliczania na gruncie VAT,
 • świadczenia nieodpłatne na rzecz kontrahentów których przedmiotem są bony,
 • obowiązek podatkowy, podstawa opodatkowania oraz dokumentowanie obrotu bonami.

3. Zmiany dotyczące kas rejestrujących w 2019 r.:

 • Centralne Repozytorium Kas,
 • terminy obowiązywania potwierdzeń o spełnieniu warunków technicznych dla poszczególnych typów kas,
 • zmiany dot. zwolnień z kas fiskalnych, m.in. przy sprzedaży na rzecz pracowników,
 • obowiązek przeszkolenia pracowników obsługujących kasy fiskalne,
 • kasy fiskalne online – terminy wdrażania, sposób i warunki ich używania,
 • zmiany dotyczące stosowania oznaczeń literowych dla stawek VAT,
 • sposób prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii.
 • odliczanie lub zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących oraz zwrot tych kwot przez podatnika.

 

4. Zmiany dot. wykazu podatników VAT – tzw. biała lista podatników VAT obowiązująca od 1 września 2019 r.:

 • zakres danych przechowywanych w rejestrze podatników,
 • nowe możliwości w zakresie weryfikowania wiarygodności kontrahenta,
 • konsekwencje podatkowe dokonania zapłaty należności wynikającej z faktury bez pośrednictwa rachunku płatniczego lub na rachunek nieujęty w wykazie.

 

5. Obowiązkowy mechanizm płatności podzielonej dla wybranych transakcji obowiązujący od 1 listopada 2019r.:

 • lista transakcji objętych obowiązkowym systemem split payment,
 • wprowadzenie obowiązku posiadania rachunku rozliczeniowego na potrzeby obsługi transakcji objętych obowiązkiem dokonywania zapłaty w systemie split payment,
 • sposób dokonania zapłaty a mechanizm podzielonej płatności,
 • wartość transakcji a mechanizm podzielonej płatności,
 • likwidacja odwrotnego obciążenia w obrocie krajowym,
 • obowiązkowe oznaczenia na fakturach w związku z wprowadzeniem mechanizmu podzielonej płatności,
 • konsekwencje podatkowe za niezastosowanie mechanizmu podzielonej płatności lub za nieprawidłowe wystawienie faktury dla transakcji objętej obowiązkowym MPP,
 • obowiązkowy MPP a koszty uzyskania przychodu na gruncie podatku dochodowego,
 • wprowadzenie możliwości opłacania jednym przelewem w systemie split payment więcej niż jednej faktury,
 • Wiążąca informacja stawkowa,
 • nowa matryca stawek

 6. Projekt ustawy znoszący obowiązek składania deklaracji dla celów VAT:

 • zmiana struktury JPK,
 • wprowadzenie nowej sankcji za przesyłanie ewidencji VAT zawierającej błędy i nieprawidłowości,
 •  

II. Zagadnienia wybrane dot. rozliczania VAT w 2019 r.

1.Faktury w 2019 r.:

 • faktury, faktury korygujące, noty korygujące,
 • zasady korygowania podstawy opodatkowania i podatku należnego – korekty in plus a korekty in minus, zasady potwierdzania odbioru faktury korygującej,
 • zasady korygowania podatku naliczonego,
 • korekta „do zera” , a anulowanie faktury,
 • zasady wystawiania i rozliczania faktur zaliczkowych oraz faktur końcowych / rozliczeniowych,
 • faktury elektroniczne – zasady wystawiania, przesyłania oraz przechowywania.

 2. Prawo do odliczenia VAT w 2019 r.

 • zasady i terminy rozliczania podatku naliczonego,
 • przypadki w jakich nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego,
 • odliczanie VAT od wydatków związanych z pojazdami,
 • odliczanie VAT od wydatków związanych ze świadczeniami nieodpłatnymi (dla klientów, kontrahentów, pracowników, współpracowników),
 • należyta staranność, dobra wiara a rozliczenie podatku naliczonego.

Zapraszamy

Metody pracy
Ćwiczenia indywidualne
Ćwiczenia w parach
Studium przypadku
Wykład
Dyskusja
Burza mózgów
Prezentacja
Analiza dokumentów

Informacje organizacyjne:

Czas trwania/ miejsce szkoleń/ koszt:

Warszawa/ Zakopane/ Sopot:

dzień1:10.00-16.00,dzień2: 9.00-15.00

Szkolenia stacjonarne w Warszawie odbywają się w różnych centrach szkoleniowych m. innymi: siedziba ETC&C, Google Campus Warsaw, Centrum szkoleniowe Żoliborz, Ogrodowa, Żurawia, Sienna lub Zielna. Usługa oferowana bez zakwaterowania. O dokładnym miejscu szkolenia informujemy po otrzymaniu od Państwa deklaracji.
Koszt 2 dniowego szkolenia (zawarty poniżej) zawiera: dydaktykę, materiały, serwis kawowy non stop, lunch 2 daniowy, certyfikat.

Szkolenia stacjonarne w Zakopanem (z zakwaterowaniem) odbywają się  w hotelach lub pensjonatach: Hotel "Willa Pod skocznią" (www.podskocznia.pl), "Dawidek" (www.dawidek.pl), "Basieńka" (www.basienka.com.pl), "Czarny Potok" (www.czarnypotok.pl) lub "Adria" (www.adriazakopane.pl) .

Szkolenia stacjonarne w Sopocie (z zakwaterowaniem) odbywają się  w hotelach lub pensjonatach: Hotel "Opera" Sopot (www.hotelopera.pl), hotel "Miramar" - sanatrium - (www.hotelmiramar.pl), hotel Bursztyn (www.hotelbursztyn.pl)  hotel Sedan (www.hotelsedan.pl)

Koszt 2 dniowego szkolenia (Zakopane/ Sopot) z zakaterowaniem (zawarty poniżej) zawiera: 2 noclegi w pokoju dwu osobowym, 2 śniadania, 2 obiady, dydaktykę, materiały, serwis kawowy non stop, certyfikat.

Dokładne miejsce realizacji szkoleń i zakwaterowania (w Zakopanem lub Sopocie) zależne jest od ilości zgłoszonych uczestników oraz możliwości hotelu (głównie od zamówień na pokoje 1 osobowe). Dapłata do pokoju 1 os. wynosi (Zakopane/ Sopot) 78 zł netto + 23%VAT/ 2 dni zakwaterowania.Uczestnicy przyjeżdzają w przeddzień wyznaczonego terminu szkolenia. Zakwaterowanie tego dnia od godz. 15.00.
W przypadku uczestników szkoleń preferujacych wyższy standard hotelowy lub uczestników dojeżdzających do miejsca szkolenia (hotelu) - istnieje możliwość nie korzystania z noclegów. Wówczas należy odjąc koszt 100 zł netto+23%VAT, stanowiący koszt zakwaterowania przez 2 dni ze śniadaniami. Jest to wówczas taki sam koszt jak koszt szkolenia w Warszawie.   

WYŚLIJ ZGŁOSZENIE

Deklaracja.docx
490zł Zakopane
390 zł Warszawa
490 zł Sopot

Deklaracja online

Nasi klienci