ZGŁOSZENIE

Na stronie głównej obok nazw szkoleń znajduje się Deklaracja.doc oraz Deklaracja online. Formularz ten jest NIEZOBOWIĄZUJĄCA deklaracją. Deklaracja.doc jest przeznaczona dla osób, które muszą uzyskać podpis osoby decydującej, aby zadeklarować udział pracowników firmy w danych szkoleniach. Deklaracja online jest przeznaczona dla osób, która mają możliwośc samodzielnego decydowania o zgłoszeniu osób na szkolenia. Po wypełnieniu i przesłaniu Deklaracji wysyłamy informacje o skompletowaniu grupy i miejscu odbycia się szkolenia. Wraz z tą informacją wysyłamy formularz ZGŁOSZENIA. Zawiera on m.innymi miejsce na imienne dane uczestników (do certyfikacji oraz rezerwacji hotelowych w przypadku szkoleń w Zakopanym). W sytuacji nie otrzymania potwierdzenie przyjęcia Deklaracji (w przeciągu 24 godzin od jego wysłania) prosimy o kontakt telefoniczny na telefon alarmowy:  0-607730000 (9.00-21.00).

Wpłata

Fakturę za szkolenie wystawiamy (na podstawie ZGŁOSZENIA)  na początku miesiąca, w którym odbywa się deklarowane szkolenie. Prosimy o wpłatę za szkolenia na konto organizatora na minimum 7 dni przed terminem szkolenia.  Upoważniacie nas wówczas Państwo do wystawienia i wysłania w formie elektronicznej (na wskazany w Formularzu "online" adres e-mail) faktury VAT, bez składania podpisu przez osobę upoważnioną ze strony Zamawiającego - podstawa prawna art. 106n ust.1 ustawy o VAT. Faktury proforma wystawiamy na życzenie.

Ceny

Podane ceny są wartością netto. Do cen należy doliczyć 23%VAT. Cena zawiera, w przypadku szkoleń w Warszawie: dydaktykę, materiały szkoleniowe, certyfikat, lunch. W przypadku szkolenia w Zakopanem: zakwaterowanie w pok 2-os. (2 noclegi - uczestnicy przyjeżdzają w przeddzień szkolenia, dopłata do pok. 1 os - 39 zł netto/ 1 dzień), wyżywienie (2 śniadania, 2 obiadokolacje, przerwy kawowe - non stop), dydaktykę, materiały szkoleniowe, certyfikat.

Instytucje, które finansują szkolenie ze środków publicznych są zwolnione z podatku VAT. Należy dołączyć do zamównia stosowne oświadczenie.

Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia z przyczyn losowych i niezależnych. W przypadku dokonania wpłat za szkolenie, organizator dokona wówczas zwrotu pełnej wpłaconej kwoty na konto wpłacającego.

Więcej w zakladce Regulamin/ Warunki udziału.

Zapraszamy!! 

 

Racjonalizacja procesów magazynowych
Korzyści
 • Umiejętność przygotowania zakresu zadań i odpowiedzialności pracowników gospodarki materiałowej i magazynowej
 • Umiejętność dokonania podziału zapasów na grupy znaczeniowe (według metod ABC, XYZ)
 • Umiejętność obliczania wielkości zapasów bieżących, maksymalnych i zapasów bezpieczeństwa ekonomicznej wielkości partii dostaw, czasu zamawiania i organizacji ich przepływu
 • Właściwa kontrola i koordynacja przepływu zapasów w całym łańcuchu logistycznym
 • Poznanie sposobów postępowania w przypadku zagospodarowania zapasów zalegających i nierotacyjnych
 • Umiejętność określania czynności operacyjnych poszczególnych faz działalności magazynów
 • Umiejętność analizy i właściwej oceny wariantów rozwiązań dotyczących poprawy funkcjonowania magazynów

Program

Struktura organizacyjna gospodarki materiałowej

 • Rola i miejsce gospodarki materiałowej w strukturze logistyki i strukturze przedsiębiorstwa
 • Relacje pomiędzy poszczególnymi komórkami
 • Zakresy zadań i odpowiedzialności
 • Obieg informacji
 • Uwarunkowania funkcjonowania
 • Struktura organizacyjna gospodarki materiałowej i magazynowej

Podział i asortyment zapasów

 • Podział zapasów według kryteriów ważności (metody ABC, XYZ)
 • Charakterystyka zapasów oraz jej wpływ na przyjęte metody składowania
 • Analiza poziomów (wielkości) zapasów
 • Czynniki wpływające na wielkość zapasów poszczególnych pozycji asortymentowych
 • Wielkość zapasów bieżących
 • Poziom zapasów bezpieczeństwa
 • Ocena punktu złożenia zamówienia (kiedy zamówić?)
 • Wpływ poziomu obsługi Klienta na wielkość utrzymywanych zapasów magazynowych

Ekonomika dostaw

 • Ekonomiczna wielkość dostawy (EWD) – optymalizacja dostaw dla poszczególnych pozycji zapasów (ile zamówić?)
 • Wielkość zapasów maksymalnych

Zagospodarowanie zapasów zalegających i nierotacyjnych

 • Wielkość zapasów zalegających i nierotacyjnych
 • Sposoby postępowania z zapasami zalegającymi i nierotacyjnymi

Mierniki i wskaźniki oceny zapasów magazynowych

 • Podział mierników i wskaźników wykorzystywanych w ocenie zapasów
 • Wskaźniki rotacji zapasów magazynowych
 • Możliwości i potrzeby oceny struktury i poziomów zapasów

Miejsce, rola i zadania magazynów w przedsiębiorstwie w realiach gospodarki rynkowej

Zadania magazynów w zintegrowanych łańcuchach dostaw

Technologia operacji magazynowych

 • Charakterystyka technologicznego procesu magazynowania
 • Organizacja prac magazynowych w przedsiębiorstwie
 • dostosowanie operacji magazynowych do rodzaju magazynów i poszczególnych ich elementów

Odpowiedzialność materialna pracowników za powierzone mienie

 • Dokumenty normujące odpowiedzialność materialną
 • Uwarunkowania prawne normujące kwestie odpowiedzialności materialnej pracowników za powierzone mienie
 • Praktyczne rozwiązania dotyczące odpowiedzialności materialnej

Inwentaryzacja składników majątku w gospodarce magazynowej

 • Rodzaje inwentaryzacji stosowane w gospodarce magazynowej
 • Dokumenty normujące sposób przeprowadzenia inwentaryzacji
 • Metody i sposób przeprowadzenia inwentaryzacji
 • Realizacja procedur inwentaryzacyjnych
 • Błędy w realizacji procesów inwentaryzacyjnych

Metody rozmieszczenia i kompletacji zapasów

 • Metoda stałych miejsc składowych
 • Metoda wolnych miejsc składowych
 • Metody mieszane
 • Metody kompletacji zapasów
 • Metody składowania zapasów:
  • organizacja tradycyjnych metod składowania
  • nowoczesne rozwiązania składowania zapasów
  • rozmieszczenie zapasów w magazynach

System znakowania i identyfikacji miejsc składowania, towarów w opakowaniach jednostkowych i zbiorczych

 • Zasady znakowania ładunków w magazynach
 • Oznakowanie miejsc składowania zapasów
 • Organizacja systemu kodów kreskowych zgodna z systemem EAN
 • Wykorzystanie fal radiowych do identyfikacji towarów w magazynach – technika RFID

 

Zapraszamy!

Metody pracy
Ćwiczenia indywidualne
Ćwiczenia w parach
Ćwiczenia grupowe
Studium przypadku

Informacje organizacyjne:

Czas trwania i miejsce szkoleń:

Warszawa i Zakopane:

dzień1;10.00-16.00, dzień2;9.00-15.00

Szkolenia stacjonarne w Warszawie odbywają się w różnych centrach szkoleniowych m. innymi: siedziba ETC&C, Google Campus Warsaw, Centrum szkoleniowe Żoliborz, Ogrodowa, Żurawia, Sienna.

Szkolenia w Zakopanem odbywają się  w hotelach lub pensjonatach o standardzie ***:

Hotel "Willa Pod skocznią" (www.podskocznia.pl), "Dawidek" (www.dawidek.pl), "Basieńka" (www.basienka.com.pl) , "Czarny Potok" (www.czarnypotok.pl) lub "Adria" (www.adriazakopane.pl) . Dokładne miejsce realizacji szkoleń i zakwaterowania zależne jest od ilości zgłoszonych uczestników oraz możliwości hotelu (głównie od zamówień na pokoje 1 osobowe). Uczestnicy przyjeżdzają w przeddzień wyznaczonego terminu szkolenia. Rejestracja tego dnia od godz. 17.00.

Rezygnacja

Rezygnacja zgłoszona do 7 dni przed terminem szkolenia nie pociąga za sobą żadnych kosztów. W przypadku rezygnacji po tym terminie zastrzegamy sobie prawo do obciążenia 100% kosztów szkolenia. Istnieje wówczas możliwość oddelegowania innej osoby na miejsce osoby rezygnującej.

WYŚLIJ ZGŁOSZENIE


Deklaracja.docx
Koszt szkolenia (netto):
490zł Zakopane
390zł Warszawa

Deklaracja online

Nasi klienci