ZGŁOSZENIE

Na stronie głównej obok nazw szkoleń znajduje się Deklaracja.doc oraz Deklaracja online. Formularz ten jest NIEZOBOWIĄZUJĄCA deklaracją udziału w szkoleniu.
Deklaracja.doc jest przeznaczona dla osób, które muszą uzyskać podpis osoby decydującej, aby zadeklarować udział pracowników firmy w danych szkoleniach.
Deklaracja online jest przeznaczona dla osób, która mają możliwośc samodzielnego decydowania o zgłoszeniu osób na szkolenia. Po wypełnieniu i przesłaniu Deklaracji wysyłamy informacje o (w sytuacji szkoleń stacjonarnych) miejscu odbywania się szkoleń. Wraz z tą informacją wysyłamy formularz ZGŁOSZENIE. Zawiera on m.innymi miejsce na imienne dane uczestników (do certyfikacji oraz rezerwacji hotelowych w przypadku szkoleń w Zakopanym/ Sopocie lub do wysłania linku, w sytuacji webianarów). Prosimy również o wysłanie wypełnionej, załączonej wraz ze Zgłoszeniem ZGODY na przetwarzanie danych osobowych zgodnych z RODO. W sytuacji nie otrzymania potwierdzenie przyjęcia Deklaracji (w przeciągu 24 godzin od jego wysłania) prosimy o kontakt telefoniczny na telefon alarmowy:  0-607730000 (9.00-21.00).

Wpłata

Po odesłaniu wypełnionego formularza ZGŁOSZENIE wystawiamy PROFORMĘ przesyłając ją na wskazany w zgłoszeniu adres email. Na minimum 7 dni (w przypadku szkoleń stacjonarnych) i 3 dni (w przypadku webinarów) przed terminem szkolenia prosimy o wpłatę na konto, która stanowi gwarancję udziału w szkoleniu.

Rezygnacja zgłoszona (mailem) do 7 dni przed terminem szkolenia nie pociąga za sobą żadnych kosztów. Nie wystawiamy wówczas f-ry rozliczeniowej VAT. W przypadku rezygnacji po tym terminie zastrzegamy sobie prawo do obciążenia 100% kosztów szkolenia wg wystawionej faktury VAT. Istnieje wówczas możliwość oddelegowania innej osoby na miejsce osoby rezygnującej. W przypadku wyczerpania liczby miejsc, odwołania szkolenia z winy organizatora lub rezygnacji do 7 dni (a dokonanej wpłaty) zgłaszającemu zostanie niezwłocznie zwrócona cała kwota wpłacona na konto organizatora.
Podane ceny są wartością netto. Do cen należy doliczyć 23%VAT. 

Instytucje, które finansują szkolenie ze środków publicznych są zwolnione z podatku VAT. Należy dołączyć do zamówienia stosowne oświadczenie, które wysyłamy na życzenie instytucji/ firmy zgłaszającej.

Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia z przyczyn losowych i niezależnych. W przypadku dokonania wpłat za szkolenie, organizator dokona wówczas zwrotu pełnej wpłaconej kwoty na konto wpłacającego.

Więcej w zakladce Regulamin/ Warunki udziału.


 

Sprawozdawczość oraz praktyczne aspekty ewidencji odpadów w BDO. Zmiany dot.COVID19
Korzyści

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy z zakresu obecnych obowiązków prawnych.
Ewidencja odpadów oraz system służący do jej przekazywania powinien być realizowany w formie elektronicznej. Ustawodawca zakłada, że przedsiębiorcy będą musieli wprowadzać do BDO kartę przekazania odpadów wraz ze wskazaniem firmy odbierającej odpady, tak aby cała historia odpadów była łatwa do sprawdzenia. Baza danych odpadowych będzie dostępna online.
Za prowadzenie działalności gospodarczej bez wymaganego wpisu do rejestru lub nieumieszczanie numeru rejestrowego na dokumentach sporządzanych w związku z prowadzoną działalnością grożą kary do miliona zł. Oznacza to, że numer z bazy danych odpadowych należy umieszczać na swoich fakturach i paragonach. Celem szkolenia jest przedstawienie zasad i obowiązków BDO. Szkolenie uwzględnia też zmiany w gospodarce odpadami wynikające z pandemii koronawirusa (COVID-19).


Program

PRZEKAZYWANIE ODPADÓW W BDO

 • Jak przekazać odpad w BDO – omówienie krok po kroku procedury wystania KPO.
 • Jakie dane są niezbędne go założenia zlecenia KPO?
 • Czy przekazujący musi znać dokładną masę odpadu przed rozpoczęciem transportu?
 • Numer rejestracyjny pojazdu transportującego dla wszystkich odpadów.
 • Jaki jest czas na zrealizowanie transportu od momentu utworzenia KPO?
 • Omówienie statusów Planowana/Zatwierdzona/Potwierdzenie wygenerowane/Potwierdzenie przejęcia/Potwierdzenie transportu.
 • Data i godzina transportu, kto ją uzupełnia (przekazujący czy transportujący)?
 • Generowanie potwierdzenia dla transportującego odpad.
 • Potwierdzenie lub odrzucenie przyjęcia odpadu w systemie.
 • Wycofanie KPO – kiedy i w jaki sposób można zrezygnować z wystawionej KPO.
 • Kiedy odbiorca uzyskuje dostęp do wygenerowanego KPO?
 • Transport od wytwórcy zwolnionego z ewidencji odpadów.
 • Przekazywanie odpadów osobom fizycznym, profesjonalnie i nieprofesjonalnie zbierającym odpady w BDO, w tym poza RP.
 • Przesuwanie odpadów do innego oddziału tej samej firmy wg nowych zasad.
 • Kto może wystawić kartę przekazania odpadu komunalnego (KPOK) i kiedy jest ona niezbędna?
 • KPOK w przypadku przekazywania odpadów po odbiorze od nieruchomości bezpośrednio do instalacji lub stacji przeładunkowej.

 

REJESTR BDO

 • Aktualizacja wpisu do rejestru BDO – kiedy i w jakich przypadkach jest wymagana?
 • Wniosek o wpis/aktualizację wpisu do rejestru BDO - składany wyłącznie elektronicznie.
 • Wprowadzenie obowiązku podawania w BDO rodzajów odpadów przetwarzanych i zbieranych (zgodnie z posiadanymi decyzjami).
 • Wnioski, sprawozdania i dokumenty ewidencyjne wprowadzane do BDO – bez podpisu.
 • Dokumenty typu DPO, DPR, zaświadczenia o ZSEiE - wystawiane tylko przez BDO.
 • Zniesienie obowiązku wystawiania dokumentów potwierdzających unieszkodliwianie odpadów medycznych i weterynaryjnych – DPUOM i DPUOW.
 • Nowy obowiązek uzyskania wpisu do rejestru BDO dla PSZOK prowadzonych przez gminy.
 • Obowiązek złożenia wniosku o wpis do BDO dla podmiotów uzyskujących wpis do rejestru
  w zakresie odbioru odpadów komunalnych (zastąpienie wpisu „z urzędu”).
 • Zwolnienie z wpisu do rejestru BDO „z urzędu” wytwórców odpadów będących rolnikami gospodarującymi na powierzchni użytków rolnych poniżej 75 ha.
 • Bezpośredni dostęp organów kontrolnych, w tym WIOŚ, do bieżącej ewidencji.
 • Sankcje karne związane z BDO.

 

EWIDENCJA I SPRAWOZDAWCZOŚĆ W BDO

 • Podstawy ewidencji odpadów (źródła odpadów, zasady klasyfikacji odpadów).
 • Obsługa kart ewidencji odpadów (KEO) i kart ewidencji odpadów komunalnych (KEOK) w BDO.
 • Zniesienie KPO zbiorczych (miesięcznych).
 • Stany magazynowe na dzień 01.01.2020 r. przy zakładaniu KEO i KEOK.
 • Kto ma obowiązek prowadzenia karty ewidencji odpadów komunalnych?
 • Ewidencjonowanie odpadów wytwarzanych w instalacji i poza instalacją.
 • Powiązanie KPO i KEO - czy dane z wystawionej KPO trafią automatycznie do KEO?
 • Zbieranie odpadów i przyjmowanie do przetwarzania w nowych KEO.
 • Jak uzupełnić przetwarzanie odpadów w KEO (wytwarzanie innych odpadów, wskazanie instalacji, procesu przetwarzania).
 • Wiele wpisów w KEO – czy BDO umożliwi powiązanie przetwarzania odpadów z wytwarzaniem?
 • Ewidencja uproszczona w BDO oraz zwolnienia z ewidencji.
 • Porównanie ewidencji prowadzonej w BDO z ewidencją dotychczasową – czego nie uwzględniono w BDO (sucha masa odpadu, przetwarzanie odpadów w instalacjach, zbieranie ZSEiE)?
 • Czy ewidencja w bazie BDO uwzględni nowe decyzje na gospodarowanie odpadami (limity magazynowe, kody odpadów)?
 • Kontrola uprawnień podmiotu, któremu przekazujemy odpady.
 • Omówienie Rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami.
 • Ewidencja w BDO, a sprawozdawczość – jakie dane spoza ewidencji BDO będą potrzebne?

 

EWIDENCJA ODPADÓW W SYSTEMIE ZEWNĘTRZNYM

 • Interfejs połączenia programów z BDO (API) – jakie dane będzie można wysyłać i pobierać z BDO?
 • Użytkownik główny i użytkownicy podrzędni w BDO – jakie będą mieli uprawnienia?
 • Uprawnienia w BDO, a uprawnienia w firmie – jak rozwiązać problem dostępu do danych dla poszczególnych osób.
 • Realizacja transportu w BDO z wykorzystaniem zewnętrznego systemu – jakie niesie korzyści?
 • Decyzje – pilnowanie zgodności z ewidencją (wytwarzanie, przetwarzanie, zbieranie).
 • Ewidencja odpadów w przypadku kilku magazynów w decyzji.
 • Stany magazynowe i statystyki - pilnowanie chwilowych i rocznych maksymalnych mas odpadów oraz największej masy odpadów.
 • Kontrola decyzji kontrahentów – sprawdzanie uprawnień transportującego oraz decyzji na zbieranie (lub przetwarzanie) odpadów odbiorcy.
 • Przetwarzanie odpadów połączone z wytwarzaniem – jak nie stracić wiedzy o obiegu odpadów?
 • Ewidencja odpadów w BDO a zgodność z decyzją - jak zabezpieczyć się przed wysłaniem do BDO danych niezgodnych z decyzją?
Zapraszamy
Metody pracy
Ćwiczenia indywidualne
Ćwiczenia grupowe
Studium przypadku
Wykład
Dyskusja
Burza mózgów
Prezentacja
Analiza dokumentów

Informacje organizacyjne:

Czas trwania/ miejsce szkoleń/ koszt:

Warszawa/ Zakopane/ Sopot:

dzień1:10.00-16.00,dzień2: 9.00-15.00

Szkolenia stacjonarne w Warszawie odbywają się w różnych centrach szkoleniowych m. innymi: siedziba ETC&C, Google Campus Warsaw, Centrum szkoleniowe Żoliborz, Ogrodowa, Żurawia, Sienna lub Zielna. Usługa oferowana bez zakwaterowania. O dokładnym miejscu szkolenia informujemy po otrzymaniu od Państwa deklaracji.
Koszt 2 dniowego szkolenia (zawarty poniżej) zawiera: dydaktykę, materiały, serwis kawowy non stop, lunch 2 daniowy, certyfikat.

Szkolenia stacjonarne w Zakopanem (z zakwaterowaniem) odbywają się  w hotelach lub pensjonatach: Hotel "Willa Pod skocznią" (www.podskocznia.pl), "Dawidek" (www.dawidek.pl), "Basieńka" (www.basienka.com.pl), "Czarny Potok" (www.czarnypotok.pl) lub "Adria" (www.adriazakopane.pl) .

Szkolenia stacjonarne w Sopocie (z zakwaterowaniem) odbywają się  w hotelach lub pensjonatach: Hotel "Opera" Sopot (www.hotelopera.pl), hotel "Miramar" (www.hotelmiramar.pl), hotel Bursztyn (www.hotelbursztyn.pl)  hotel Aqua House (www.aquahouse.pl)

Koszt 2 dniowego szkolenia (Zakopane/ Sopot) z zakwaterowaniem (zawarty poniżej) zawiera: 2 noclegi w pokoju dwu osobowym, 2 śniadania, 2 obiady, dydaktykę, materiały, serwis kawowy non stop, certyfikat.

Dokładne miejsce realizacji szkoleń i zakwaterowania (w Zakopanem lub Sopocie) zależne jest od ilości zgłoszonych uczestników oraz możliwości hotelu (głównie od zamówień na pokoje 1 osobowe). Dapłata do pokoju 1 os. wynosi (Zakopane/ Sopot) 78 zł netto + 23%VAT/ 2 dni zakwaterowania. Uczestnicy przyjeżdzają w przeddzień wyznaczonego terminu szkolenia. Zakwaterowanie tego dnia od godz. 15.00.
W przypadku uczestników szkoleń preferujacych wyższy standard hotelowy lub uczestników dojeżdzających do miejsca szkolenia (hotelu) - istnieje możliwość nie korzystania z noclegów. Wówczas należy odjąc koszt 100 zł netto+23%VAT, stanowiący koszt zakwaterowania przez 2 dni ze śniadaniami. Jest to wówczas taki sam koszt jak koszt szkolenia w Warszawie.   

WYŚLIJ ZGŁOSZENIE

Deklaracja.docx
Koszt szkolenia netto
490 zł Zakopane
390 zł Warszawa
490 zł Sopot
290 zł Online

Deklaracja online

Nasi klienci