ZGŁOSZENIE

Na stronie głównej obok nazw szkoleń znajduje się Deklaracja.doc oraz Deklaracja online. Formularz ten jest NIEZOBOWIĄZUJĄCA deklaracją udziału w szkoleniu. Deklaracja.doc jest przeznaczona dla osób, które muszą uzyskać podpis osoby decydującej, aby zadeklarować udział pracowników firmy w danych szkoleniach. Deklaracja online jest przeznaczona dla osób, która mają możliwośc samodzielnego decydowania o zgłoszeniu osób na szkolenia. Po wypełnieniu i przesłaniu Deklaracji wysyłamy informacje o miejscu odbywania się szkoleń. Wraz z tą informacją wysyłamy formularz ZGŁOSZENIE. Zawiera on m.innymi miejsce na imienne dane uczestników (do certyfikacji oraz rezerwacji hotelowych w przypadku szkoleń w Zakopanym/ Sopocie). Prosimy również o wysłanie wypełnionej, załączonej wraz ze Zgłoszeniem umowy o przetwarzaniu danych osobowych zgodnych z RODO. W sytuacji nie otrzymania potwierdzenie przyjęcia Deklaracji (w przeciągu 24 godzin od jego wysłania) prosimy o kontakt telefoniczny na telefon alarmowy:  0-607730000 (9.00-21.00).

Wpłata

Po odesłaniu wypełnionego formularza ZGŁOSZENIE wystawiamy PROFORMĘ przesyłając ją na wskazany w zgłoszeniu adres email. Na minimum 7 dni przed terminem szkolenia prosimy o wpłatę na konto, która stanowi gwarancję udziału w szkoleniu.

Rezygnacja zgłoszona (mailem) do 7 dni przed terminem szkolenia nie pociąga za sobą żadnych kosztów. Nie wystawiamy wówczas f-ry rozliczeniowej VAT. W przypadku rezygnacji po tym terminie zastrzegamy sobie prawo do obciążenia 100% kosztów szkolenia wg wystawionej faktury VAT. Istnieje wówczas możliwość oddelegowania innej osoby na miejsce osoby rezygnującej. W przypadku wyczerpania liczby miejsc, odwołania szkolenia z winy organizatora lub rezygnacji do 7 dni (a dokonanej wpłaty) zgłaszającemu zostanie niezwłocznie zwrócona cała kwota wpłacona na konto organizatora.

Podane ceny są wartością netto. Do cen należy doliczyć 23%VAT. 

Instytucje, które finansują szkolenie ze środków publicznych są zwolnione z podatku VAT. Należy dołączyć do zamówienia stosowne oświadczenie, które wysyłamy na życzenie instytucji/ firmy zgłaszającej.

Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia z przyczyn losowych i niezależnych. W przypadku dokonania wpłat za szkolenie, organizator dokona wówczas zwrotu pełnej wpłaconej kwoty na konto wpłacającego.

Więcej w zakladce Regulamin/ Warunki udziału.


 

Trening Trenerów Wewnętrznych
Korzyści
 • Jak efektywnie projektować szkolenia i warsztaty?
 • Jak uruchomić procesy poznawcze u uczestników szkolenia?
 • Jak skutecznie zrealizować cele szkoleniowe?
 • Jak kierować uwagą i zaangażowaniem uczestników szkoleń?
 • Jak utrzymać wysoki poziom energii i zaangażowania?

Program

UMIEJĘTNOŚCI TRENERSKIE. WARSZTAT PREZENTACJI.

 1. Skuteczne zachowania Trenera podczas prezentacji.
 2. Język korzyści jako środek efektywnego przekazu podczas szkolenia.
 3. Pytania jako narzędzie pracy Trenera.
 4. Pomoce wizualne trenera.
 5. Kontekst Twojej prezentacji – jak, gdzie kiedy.
 6. Osobisty warsztat Trenera (silne i słabe strony).
 7. Ćwiczenie: krótkie wystąpienia uczestników „łańcuszek mówców”.

METODYKA PROWADZENIA SZKOLEŃ.

 1. Metody aktywizowania grupy szkoleniowej:
 2. Umiejętność zadawania pytań w procesie szkolenia.
 3. Dyskusja (cele i zalety prowadzenia dyskusji podczas szkolenia).
 4. Ćwiczenia indywidualne i w grupach.
 5. Materiały szkoleniowe.

RADZENIE SOBIE Z TRUDNYMI SYTUACJAMI

 1. W trudnych sytuacjach uczysz się najwięcej – jak wykorzystać takie doświadczenia do doskonalenia własnego warsztatu trenera.
 2. Opór grupy wobec treści szkolenia, a opór grupy wobec trenera.
 3. Budowanie atmosfery zgody i współpracy podczas szkolenia (na wszystkich etapach szkolenia).
 4. Proaktywne reagowanie na trudne sytuacje, które mogą zaistnieć (metoda trzech kroków: pierwsze spostrzeżenie / jak zacząłem poznawać / teraz jestem pewien).

PROJEKTOWANIE SZKOLEŃ

 1. Projektowanie szkolenia z uwzględnieniem procesu oraz struktury prowadzenia zajęć:
  Wiedza (Co mają wiedzieć?);
  Zachowania i działania (Co zrobią w konkretnej sytuacji?);
  Przekonania / nastawienie (Jakie nastawienie powinni mieć odbiorcy szkolenia, aby mogli wykorzystać praktyce wiedzę i umiejętności rozwijane na szkoleniu?).
  Umiejętności złożone:
  Jakie ogólne zadania mają do wykonania?
  Z jakich elementów składają się zadania?.
 2. Budowa logicznej struktury ściśle związanej z realizowanym celem.
 3. Planowanie czasu poszczególnych modułów, dyskusji oraz ćwiczeń.
 4. Budowanie szkolenia w oparciu o model Davida Kolba:
  Planowanie – Doświadczenie – Przemyślenia – Wnioskowanie.
 5. Projektowanie szkoleń z uwzględnieniem oczekiwań klientów
 6. Dostosowanie treści szkolenia do realizowanych celów, zakresu, osobowości uczestników i ich oczekiwań.
 7. Prowadzenie przez uczestników fragmentów wypracowanego szkolenia.

ZAMKNIĘCIE SZKOLENIA - RZUTOWANIE NA PRZYSZŁE DZIAŁANIA

 1. Omówienie i podsumowanie warsztatu.
 2. Jakie będą Twoje działanie po tym warsztacie?
Zapraszamy !
Metody pracy
Ćwiczenia indywidualne
Ćwiczenia w parach
Ćwiczenia grupowe
Studium przypadku
Wykład
Psychotesty
Kwestionariusz
Dyskusja
Burza mózgów
Scenki, odbrywanie ról
Prezentacja

Informacje organizacyjne:

Deklaracja.docx
390 zł Zakopane
290 zł Warszawa
390 zł Sopot

Deklaracja online

Nasi klienci