ZGŁOSZENIE

Na stronie głównej obok nazw szkoleń znajduje się Deklaracja.doc oraz Deklaracja online. Formularz ten jest NIEZOBOWIĄZUJĄCA deklaracją. Deklaracja.doc jest przeznaczona dla osób, które muszą uzyskać podpis osoby decydującej, aby zadeklarować udział pracowników firmy w danych szkoleniach. Deklaracja online jest przeznaczona dla osób, która mają możliwośc samodzielnego decydowania o zgłoszeniu osób na szkolenia. Po wypełnieniu i przesłaniu Deklaracji wysyłamy informacje o skompletowaniu grupy i miejscu odbycia się szkolenia. Wraz z tą informacją wysyłamy formularz ZGŁOSZENIA. Zawiera on m.innymi miejsce na imienne dane uczestników (do certyfikacji oraz rezerwacji hotelowych w przypadku szkoleń w Zakopanym). W sytuacji nie otrzymania potwierdzenie przyjęcia Deklaracji (w przeciągu 24 godzin od jego wysłania) prosimy o kontakt telefoniczny na telefon alarmowy:  0-607730000 (9.00-21.00).

Wpłata

Fakturę za szkolenie wystawiamy (na podstawie ZGŁOSZENIA)  na początku miesiąca, w którym odbywa się deklarowane szkolenie. Prosimy o wpłatę za szkolenia na konto organizatora na minimum 7 dni przed terminem szkolenia.  Upoważniacie nas wówczas Państwo do wystawienia i wysłania w formie elektronicznej (na wskazany w Formularzu "online" adres e-mail) faktury VAT, bez składania podpisu przez osobę upoważnioną ze strony Zamawiającego - podstawa prawna art. 106n ust.1 ustawy o VAT. Faktury proforma wystawiamy na życzenie.

Ceny

Podane ceny są wartością netto. Do cen należy doliczyć 23%VAT. Cena zawiera, w przypadku szkoleń w Warszawie: dydaktykę, materiały szkoleniowe, certyfikat, lunch. W przypadku szkolenia w Zakopanem: zakwaterowanie w pok 2-os. (2 noclegi - uczestnicy przyjeżdzają w przeddzień szkolenia, dopłata do pok. 1 os - 39 zł netto/ 1 dzień), wyżywienie (2 śniadania, 2 obiadokolacje, przerwy kawowe - non stop), dydaktykę, materiały szkoleniowe, certyfikat.

Instytucje, które finansują szkolenie ze środków publicznych są zwolnione z podatku VAT. Należy dołączyć do zamównia stosowne oświadczenie.

Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia z przyczyn losowych i niezależnych. W przypadku dokonania wpłat za szkolenie, organizator dokona wówczas zwrotu pełnej wpłaconej kwoty na konto wpłacającego.

Więcej w zakladce Regulamin/ Warunki udziału.

Zapraszamy!! 

 

Warsztat skutecznego zarządzania - planowanie, organizowanie, kontrolowanie, ocenianie pracy zespołu
Korzyści

Szkolenie przeznaczone jest dla menedżerów, którzy chcą udoskonalić 4 fukcje zarządzania zespołami, czyli: Planowanie (celów i zasobów), Organizowanie, Kontrolowanie i Ocenianie.

 • Poznanie cech idealnego zespołu
 • Poznanie zasady precyzyjnego tworzenia celów
 • Umiejętność dostosowania celów do pracownika rozwoju zespołu
 • Umiejętność wywierania wpływu na zachowanie pracowników podczas kontroli
 • Rozpoznawanie konfliktów i stosowanie kreatywnych metod ich rozwiązania
 • Umiejętność kierowania procesami w zespole poprzez odpowiednie wyznaczanie celów
 • Umiejętność pokonywania kryzysów na podstawie wspólnej pomocy
 • Poznanie zasady wprowadzania zmian: planowania ich i organizowania
 • Elastyczne sterowanie wydajnością zespołu i jego członków

Program

Wstęp

 • Jak konstruować jasno i precyzyjnie cele dla pracowników?
 • Różnice między celem a poleceniem
 • Omówienie 4 funkcji zarządzania zespołem
 • Różnice między kierowaniem a zarządzaniem

Organizowanie i Planowanie celów i zasobów

 • Komunikacja celów w Zespole
 • Poznanie cech idealnego zespołu
 • Cechy Efektywnego Lidera
 • Delegowanie celów - elementy komunikowania celów i potrzebnych zasobów

 Fazy, etapy rozwoju zespołu - jakie cele stosować na poszczególnych etapach rozwoju pracownika?

 • Forming
 • Storming
 • Norming
 • Performing

 Analiza stylu kierowania i dostosowanie stylu do etapu rozwoju (kompetencji i zaangażowania)

 • Poznanie własnego stylu kierowania – test
 • Poznanie czterech stylów kierowania
 • Skutki zastosowania właściwego i niewłaściwego stylu
 • Symulacja przypadku na temat ustalenia etapu rozwój i zastosowania właściwego stylu kierowania

 Analiza Zachowań jako podstawa skutecznego zarządzania personelem.Skuteczna kontrola w  zależności od pracownika 

 • Typologia Zachowań- analiza pozwalająca scharakteryzować przewodni typ zachowań pracowników .
 • Cele krótkoterminowe, średnioterminowe, długoterminowe, strategiczne
 • Prezentacja celów:
  • struktura prezentacji celów dla zespołu
  • umiejętność efektywnego dostosowania celów i zdań dla poszczególnych typów zachowań pracowników(na podstawie Typologii Zachowań)

 Przeprowadzanie trudnych rozmów podczas kontroli i oceny

 • Konstruktywna Krytyka
 • Przykłady krytyki destrukcyjnej
 • Umiejętne wyrażanie konstruktywnej krytyki
 • Korzyści z krytyki
 • Umiejętne wyrażanie pochwał
 • Korzyści płynące z pochwał

Ocenianie pracowników: postawionych mu celów i powierzonych zasobów

 • Odsłona własnych intencji co do zasad ocen
 • Informacja zwrotna
 • Asertywność w ocenianiu
 • Sztuka ustępstw i dawania satysfakcji
 • Negocjacje nastawione na współpracę - trening umijętnosci rozwiązywania konfliktów w zespole

System ocen okresowych - co zrobić aby było to dobre narzędzie personalne?

 • co oceniać?
 • przeprowadzenie rozmowy oceniającej
 • metody rozpoznania motywatorów pracownika podczas oceny okresowej
 • jak zaangażować pracowników bez stosowania motywatorów?
 • zasady empowerment'u

 

 

Zapraszamy!

Metody pracy
Ćwiczenia indywidualne
Ćwiczenia w parach
Ćwiczenia grupowe
Studium przypadku
Gry, symulacje
Kwestionariusz
Burza mózgów
Action learning

Informacje organizacyjne:

Czas trwania i miejsce szkoleń:

Warszawa i Zakopane:

dzień1;10.00-16.00, dzień2;9.00-15.00

Szkolenia stacjonarne w Warszawie odbywają się w różnych centrach szkoleniowych m. innymi: siedziba ETC&C, Google Campus Warsaw, Centrum szkoleniowe Żoliborz, Ogrodowa, Żurawia, Sienna.

Szkolenia w Zakopanem odbywają się  w hotelach lub pensjonatach o standardzie ***:

Hotel "Willa Pod skocznią" (www.podskocznia.pl), "Dawidek" (www.dawidek.pl), "Basieńka" (www.basienka.com.pl) , "Czarny Potok" (www.czarnypotok.pl) lub "Adria" (www.adriazakopane.pl) . Dokładne miejsce realizacji szkoleń i zakwaterowania zależne jest od ilości zgłoszonych uczestników oraz możliwości hotelu (głównie od zamówień na pokoje 1 osobowe). Uczestnicy przyjeżdzają w przeddzień wyznaczonego terminu szkolenia. Rejestracja tego dnia od godz. 17.00.

Rezygnacja

Rezygnacja zgłoszona do 7 dni przed terminem szkolenia nie pociąga za sobą żadnych kosztów. W przypadku rezygnacji po tym terminie zastrzegamy sobie prawo do obciążenia 100% kosztów szkolenia. Istnieje wówczas możliwość oddelegowania innej osoby na miejsce osoby rezygnującej.

WYŚLIJ ZGŁOSZENIE


Deklaracja.docx
Koszt szkolenia (netto):
390 zł Zakopane
290 zł Warszawa

Deklaracja online

Nasi klienci