ZGŁOSZENIE

Na stronie głównej obok nazw szkoleń znajduje się Deklaracja.doc oraz Deklaracja online. Formularz ten jest NIEZOBOWIĄZUJĄCA deklaracją. Deklaracja.doc jest przeznaczona dla osób, które muszą uzyskać podpis osoby decydującej, aby zadeklarować udział pracowników firmy w danych szkoleniach. Deklaracja online jest przeznaczona dla osób, która mają możliwośc samodzielnego decydowania o zgłoszeniu osób na szkolenia. Po wypełnieniu i przesłaniu Deklaracji wysyłamy informacje o skompletowaniu grupy i miejscu odbycia się szkolenia. Wraz z tą informacją wysyłamy formularz ZGŁOSZENIA. Zawiera on m.innymi miejsce na imienne dane uczestników (do certyfikacji oraz rezerwacji hotelowych w przypadku szkoleń w Zakopanym). W sytuacji nie otrzymania potwierdzenie przyjęcia Deklaracji (w przeciągu 24 godzin od jego wysłania) prosimy o kontakt telefoniczny na telefon alarmowy:  0-607730000 (9.00-21.00).

Wpłata

Fakturę za szkolenie wystawiamy (na podstawie ZGŁOSZENIA)  na początku miesiąca, w którym odbywa się deklarowane szkolenie. Prosimy o wpłatę za szkolenia na konto organizatora na minimum 7 dni przed terminem szkolenia.  Upoważniacie nas wówczas Państwo do wystawienia i wysłania w formie elektronicznej (na wskazany w Formularzu "online" adres e-mail) faktury VAT, bez składania podpisu przez osobę upoważnioną ze strony Zamawiającego - podstawa prawna art. 106n ust.1 ustawy o VAT. Faktury proforma wystawiamy na życzenie.

Ceny

Podane ceny są wartością netto. Do cen należy doliczyć 23%VAT. Cena zawiera, w przypadku szkoleń w Warszawie: dydaktykę, materiały szkoleniowe, certyfikat, lunch. W przypadku szkolenia w Zakopanem: zakwaterowanie w pok 2-os. (2 noclegi - uczestnicy przyjeżdzają w przeddzień szkolenia, dopłata do pok. 1 os - 39 zł netto/ 1 dzień), wyżywienie (2 śniadania, 2 obiadokolacje, przerwy kawowe - non stop), dydaktykę, materiały szkoleniowe, certyfikat.

Instytucje, które finansują szkolenie ze środków publicznych są zwolnione z podatku VAT. Należy dołączyć do zamównia stosowne oświadczenie.

Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia z przyczyn losowych i niezależnych. W przypadku dokonania wpłat za szkolenie, organizator dokona wówczas zwrotu pełnej wpłaconej kwoty na konto wpłacającego.

Więcej w zakladce Regulamin/ Warunki udziału.

Zapraszamy!! 

 

Zarządzanie procesami logistycznymi
Korzyści
 • Umiejętność określania zadań i celów stawianych przed logistyką
 • Właściwe definiowanie systemu logistycznego i procesów składowych
 • Umiejętność określenia uwarunkowań wpływających na sprawność procesów logistycznych
 • Właściwa kontrola i koordynacja działań logistycznych w przedsiębiorstwie
 • Projektowanie założeń do wdrożenia zmian logistycznych
 • Umiejętność analizy i oceny wariantów rozwiązań w zakresie działań logistycznych
 • Określenie rodzaju kosztów i ich wpływu na wynik finansowy przedsiębiorstwa

Program

Wstęp

 • Ćwiczenia wprowadzające i integrujące grupę

Wprowadzenie do zarządzania procesami logistycznymi

 • Procesy logistyczne w przedsiębiorstwie i łańcuchach dostaw
 • Analiza i pomiar procesu logistycznego
 • Cele procesu logistycznego
 • Pomiar i analiza efektywności procesu
 • Dokumentowanie instrukcji procesu i opis procesu logistycznego
 • Mapowanie procesu (trening mapowania)

Uwarunkowania procesów logistycznych

 • Określenie macierzy rynków dla produktów
 • Analiza procesów głównych: zakupów i zaopatrzenia, produkcji, dystrybucji
 • Analiza podprocesów: zarządzania zapasami, magazynowania, transportu
 • Analiza wymagań dla zasobów logistycznych. Definiowanie dysponowanych zasobów. Bilansowanie zadań logistycznych i obciążenia zasobów. Określenie wymaganego potencjału w łańcuchu dostaw.
 • Ustalenie krytycznych czynników sukcesu dla procesów logistycznych
 • Modelowanie głównych procesów w pełnym łańcuchu dostaw

Projektowanie procesów logistycznych

 • Analiza zakłóceń i wąskich gardeł, przestojów i kolejek w systemie procesów logistycznych – poszukiwanie zakłóceń i barku optymalizacji procesów
 • Projektowanie i zarządzanie procesami głównymi: zakupów i zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji
 • Projektowanie i zarządzanie podprocesami: zarządzania zapasami, gospodarki materiałowej, logistyki produkcji, magazynowania, transportu
 • Analiza wartości procesu (value stream mapping) i tworzenie karty procesu
 • Projektowanie przebiegów (marszrut) procesów logistycznych i wymaganych zasobów
 • Definiowanie dysponowanych zasobów logistyki i bilansowanie różnic – określenie wymaganego potencjału obsługi przepływów w łańcuchu dostaw
 • Kontrola efektywności procesów logistycznych i zwrotu inwestycji (ROI)
 • Doskonalenie i optymalizacja procesów logistycznych

Wdrażanie procesów logistycznych

 • Budowanie i zmiany struktur organizacyjnych zarządzania procesami logistycznymi
 • Struktura organizacyjna i system informatyczny wspomagania zarządzania logistyką
 • Organizacja zarządzania – kompetencje i obowiązki właściciela procesu. Procedury i instrukcje procesów
 • Budowanie kompetencji procesowych w logistyce

Controlling procesów logistycznych

 • Definiowanie kluczowych i operacyjnych mierników dla logistyki
 • Analiza, rachunek i kalkulacja kosztów procesów logistycznych
 • Definiowanie audytu procesów logistycznych
 • Pomiar efektywności procesów logistycznych, karty wyników SCOR-Card
 • System raportowania w logistyce

Zarządzanie zmianami procesów logistycznych

 • Definiowanie zmiany na podstawie potrzeb Klienta, rynku i uwarunkowań w łańcuchu dostaw
 • Analiza lokalizacji zmiany i określenie koncepcji zmian w procesach logistycznych
 • Planowanie zmian i harmonogramowanie prac wdrożenia zmian
 • Reinżynieria procesów logistycznych i metody wdrażania zmian

Zapraszamy!

Metody pracy
Ćwiczenia indywidualne
Ćwiczenia w parach
Ćwiczenia grupowe
Studium przypadku
Wykład
Gry, symulacje
Dyskusja
Burza mózgów
Prezentacja
Analiza dokumentów

Informacje organizacyjne:

Czas trwania i miejsce szkoleń:

Warszawa i Zakopane:

dzień1;10.00-16.00, dzień2;9.00-15.00

Szkolenia stacjonarne w Warszawie odbywają się w różnych centrach szkoleniowych m. innymi: siedziba ETC&C, Google Campus Warsaw, Centrum szkoleniowe Żoliborz, Ogrodowa, Żurawia, Sienna.

Szkolenia w Zakopanem odbywają się  w hotelach lub pensjonatach o standardzie ***:

Hotel "Willa Pod skocznią" (www.podskocznia.pl), "Dawidek" (www.dawidek.pl), "Basieńka" (www.basienka.com.pl) , "Czarny Potok" (www.czarnypotok.pl) lub "Adria" (www.adriazakopane.pl) . Dokładne miejsce realizacji szkoleń i zakwaterowania zależne jest od ilości zgłoszonych uczestników oraz możliwości hotelu (głównie od zamówień na pokoje 1 osobowe). Uczestnicy przyjeżdzają w przeddzień wyznaczonego terminu szkolenia. Rejestracja tego dnia od godz. 17.00.

Rezygnacja

Rezygnacja zgłoszona do 7 dni przed terminem szkolenia nie pociąga za sobą żadnych kosztów. W przypadku rezygnacji po tym terminie zastrzegamy sobie prawo do obciążenia 100% kosztów szkolenia. Istnieje wówczas możliwość oddelegowania innej osoby na miejsce osoby rezygnującej.

WYŚLIJ ZGŁOSZENIE


Deklaracja.docx
Koszt szkolenia (netto):
490 zł Zakopane
390 zł Warszawa

Deklaracja online

Nasi klienci