ZGŁOSZENIE

Na stronie głównej obok nazw szkoleń znajduje się Deklaracja.doc oraz Deklaracja online. Formularz ten jest NIEZOBOWIĄZUJĄCA deklaracją. Deklaracja.doc jest przeznaczona dla osób, które muszą uzyskać podpis osoby decydującej, aby zadeklarować udział pracowników firmy w danych szkoleniach. Deklaracja online jest przeznaczona dla osób, która mają możliwośc samodzielnego decydowania o zgłoszeniu osób na szkolenia. Po wypełnieniu i przesłaniu Deklaracji wysyłamy informacje o skompletowaniu grupy i miejscu odbycia się szkolenia. Wraz z tą informacją wysyłamy formularz ZGŁOSZENIA. Zawiera on m.innymi miejsce na imienne dane uczestników (do certyfikacji oraz rezerwacji hotelowych w przypadku szkoleń w Zakopanym). W sytuacji nie otrzymania potwierdzenie przyjęcia Deklaracji (w przeciągu 24 godzin od jego wysłania) prosimy o kontakt telefoniczny na telefon alarmowy:  0-607730000 (9.00-21.00).

Wpłata

Fakturę za szkolenie wystawiamy (na podstawie ZGŁOSZENIA)  na początku miesiąca, w którym odbywa się deklarowane szkolenie. Prosimy o wpłatę za szkolenia na konto organizatora na minimum 7 dni przed terminem szkolenia.  Upoważniacie nas wówczas Państwo do wystawienia i wysłania w formie elektronicznej (na wskazany w Formularzu "online" adres e-mail) faktury VAT, bez składania podpisu przez osobę upoważnioną ze strony Zamawiającego - podstawa prawna art. 106n ust.1 ustawy o VAT. Faktury proforma wystawiamy na życzenie.

Ceny

Podane ceny są wartością netto. Do cen należy doliczyć 23%VAT. Cena zawiera, w przypadku szkoleń w Warszawie: dydaktykę, materiały szkoleniowe, certyfikat, lunch. W przypadku szkolenia w Zakopanem: zakwaterowanie w pok 2-os. (2 noclegi - uczestnicy przyjeżdzają w przeddzień szkolenia, dopłata do pok. 1 os - 39 zł netto/ 1 dzień), wyżywienie (2 śniadania, 2 obiadokolacje, przerwy kawowe - non stop), dydaktykę, materiały szkoleniowe, certyfikat.

Instytucje, które finansują szkolenie ze środków publicznych są zwolnione z podatku VAT. Należy dołączyć do zamównia stosowne oświadczenie.

Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia z przyczyn losowych i niezależnych. W przypadku dokonania wpłat za szkolenie, organizator dokona wówczas zwrotu pełnej wpłaconej kwoty na konto wpłacającego.

Więcej w zakladce Regulamin/ Warunki udziału.

Zapraszamy!! 

 

Zarządzanie procesami produkcji
Korzyści
 • Zapoznanie z podstawowymi zagadnieniami związanymi z produkcją i poznanie cyklu produkcyjnego
 • Zapoznanie z planowaniem procesu produkcji, zasobów ludzkich, nowych technologii, zdolności
 • wytwórczych, gospodarki remontowej, wyposażenia, elastyczności produkcji
 • Nabycie umiejętności harmonogramowania produkcji
 • Zapoznanie z uwarunkowaniami logistycznymi przedsiębiorstwa
 • Posługiwanie się procesami planowania i kontroli realizacji projektów
  • Ogólna orientacja w zagadnieniach Lean Production (smukłej produkcji – minimalizacja wykorzystania zasobów

Program

Wstęp

 • Ćwiczenia wprowadzające i integrujące grupę

 Wprowadzenie do zagadnień zarządzania produkcją

 • Podstawy praktyki produkcyjnej
 • Produkcja i jej rodzaje
 • Proces produkcji i jego struktura
 • Cykl produkcyjny i jego obliczanie
 • Typy produkcji
 • Normowanie czynników produkcji
 • Przygotowanie produkcji
 • Doskonalenie procesu produkcji

 Praktyka produkcji

 • Planowanie i przygotowanie produkcji
 • Planowanie procesu, zasobów ludzkich, nowych technologii, zdolności wytwórczych, gospodarki remontowej, wyposażenia, elastyczności produkcji
 • Harmonogramowanie produkcji
 • Planowanie jakości, produktu – cykl życia produktu
 • Pojecie i cel technicznego przygotowania produkcji

 Utrzymanie ruchu

 • Cele Utrzymania Ruchu
 • Podstawy Analizy Danych
 • Cele Wdrożenia
 • Algorytmy Procesów UR
 • Ocena Rozbieżności
 • Efekty Wdrożenia
 • Techniki Wspomagające

 Zintegrowane systemy zarządzania – moduły zarządzania produkcją

 • Zintegrowane systemy zarządzania- schemat
 • Specyfika modułu zarządzania produkcją
 • Analiza przykładowego programu wspomagającego harmonogramowanie produkcji

 Zarządzanie projektami (zmianami)

 • Przygotowanie projektu: środowisko projektu, cele projektu, etapy cyklu życia projektu
 • Struktura projektu: planowanie projektu, zarządzanie ryzykiem w projektach
 • Realizacja projektu: organizacja projektu, monitorowanie przebiegu realizacji projektów

 Logistyka produkcji

 • Logistyka w kreowaniu wartości dla Klienta
 • Logistyka jako narzędzie walki konkurencyjnej, system logistyczny w przedsiębiorstwie przemysłowym
 • Uwarunkowania logistyczne przedsiębiorstwa
 • Zintegrowane systemy zarządzania przepływami fizycznymi w przedsiębiorstwie – pojecie i perspektywy zarządzania łańcuchami dostaw (SCM), logistyczny system informacji, charakterystyka systemów wspomagających zarządzanie przepływami fizycznymi

 Zarządzanie jakością

 • Co to jest jakość
 • Normy systemów zarządzania jakością
 • Dokumentacja jakości
 • SPC
 • FMEA
 • Procesy w zarządzaniu jakością
 • Audyt jakości

 Improvement i implementacja

 Lean Production

 • Organizacja Lean Production
 • Filozofia, techniki i narzędzia JIT
 • Korzyści z wdrożenia Lean Production
 • Analiza przepływu (VSM)
 • Mapa stanu obecnego (MSO)
 • Narzędzia usprawnień procesu
 • 5S
 • Kazein
 • Kanban

 Dokumentacja pracy czasu i ergonomia (MTM – SAM)

 • Wprowadzenie do problematyki pomiaru i badania pracy
 • Rodzina metod MTM – od chronometrażu do SAM
 • Praktyczne podstawy Sequential Activity- and Method analysis SAM
 • Podstawowe, uzupełniające i powtarzające się rodzaje aktywności
 • Przykłady kart oceny ergonomicznej stanowiska (operacja, cykl pracy, biomechanika)

 Wprowadzanie do metodyki EKS (Engpasskonzentrierte Strategie)

 • Na czym polega strategia EKS
 • Metodyki definiowania „wąskich gardeł”
 • Przykłady rozwiązań problemów nie rozwiązywalnych

 

Zapraszamy!

Metody pracy
Ćwiczenia indywidualne
Ćwiczenia w parach
Ćwiczenia grupowe
Studium przypadku
Wykład
Gry, symulacje
Dyskusja
Burza mózgów
Prezentacja
Analiza filmów

Informacje organizacyjne:

Czas trwania i miejsce szkoleń:

Warszawa i Zakopane:

dzień1;10.00-16.00, dzień2;9.00-15.00

Szkolenia stacjonarne w Warszawie odbywają się w różnych centrach szkoleniowych m. innymi: siedziba ETC&C, Google Campus Warsaw, Centrum szkoleniowe Żoliborz, Ogrodowa, Żurawia, Sienna.

Szkolenia w Zakopanem odbywają się  w hotelach lub pensjonatach o standardzie ***:

Hotel "Willa Pod skocznią" (www.podskocznia.pl), "Dawidek" (www.dawidek.pl), "Basieńka" (www.basienka.com.pl) , "Czarny Potok" (www.czarnypotok.pl) lub "Adria" (www.adriazakopane.pl) . Dokładne miejsce realizacji szkoleń i zakwaterowania zależne jest od ilości zgłoszonych uczestników oraz możliwości hotelu (głównie od zamówień na pokoje 1 osobowe). Uczestnicy przyjeżdzają w przeddzień wyznaczonego terminu szkolenia. Rejestracja tego dnia od godz. 17.00.

Rezygnacja

Rezygnacja zgłoszona do 7 dni przed terminem szkolenia nie pociąga za sobą żadnych kosztów. W przypadku rezygnacji po tym terminie zastrzegamy sobie prawo do obciążenia 100% kosztów szkolenia. Istnieje wówczas możliwość oddelegowania innej osoby na miejsce osoby rezygnującej.

WYŚLIJ ZGŁOSZENIE


Deklaracja.docx
Koszt szkolenia (netto) po dofinansowaniu:
490 zł Zakopane
390 zł Warszawa

Deklaracja online

Nasi klienci