ZGŁOSZENIE

Na stronie głównej obok nazw szkoleń znajduje się Deklaracja.doc oraz Deklaracja online. Formularz ten jest NIEZOBOWIĄZUJĄCA deklaracją. Deklaracja.doc jest przeznaczona dla osób, które muszą uzyskać podpis osoby decydującej, aby zadeklarować udział pracowników firmy w danych szkoleniach. Deklaracja online jest przeznaczona dla osób, która mają możliwośc samodzielnego decydowania o zgłoszeniu osób na szkolenia. Po wypełnieniu i przesłaniu Deklaracji wysyłamy informacje o skompletowaniu grupy i miejscu odbycia się szkolenia. Wraz z tą informacją wysyłamy formularz ZGŁOSZENIA. Zawiera on m.innymi miejsce na imienne dane uczestników (do certyfikacji oraz rezerwacji hotelowych w przypadku szkoleń w Zakopanym). W sytuacji nie otrzymania potwierdzenie przyjęcia Deklaracji (w przeciągu 24 godzin od jego wysłania) prosimy o kontakt telefoniczny na telefon alarmowy:  0-607730000 (9.00-21.00).

Wpłata

Fakturę za szkolenie wystawiamy (na podstawie ZGŁOSZENIA)  na początku miesiąca, w którym odbywa się deklarowane szkolenie. Prosimy o wpłatę za szkolenia na konto organizatora na minimum 7 dni przed terminem szkolenia.  Upoważniacie nas wówczas Państwo do wystawienia i wysłania w formie elektronicznej (na wskazany w Formularzu "online" adres e-mail) faktury VAT, bez składania podpisu przez osobę upoważnioną ze strony Zamawiającego - podstawa prawna art. 106n ust.1 ustawy o VAT. Faktury proforma wystawiamy na życzenie.

Ceny

Podane ceny są wartością netto. Do cen należy doliczyć 23%VAT. Cena zawiera, w przypadku szkoleń w Warszawie: dydaktykę, materiały szkoleniowe, certyfikat, lunch. W przypadku szkolenia w Zakopanem: zakwaterowanie w pok 2-os. (2 noclegi - uczestnicy przyjeżdzają w przeddzień szkolenia, dopłata do pok. 1 os - 39 zł netto/ 1 dzień), wyżywienie (2 śniadania, 2 obiadokolacje, przerwy kawowe - non stop), dydaktykę, materiały szkoleniowe, certyfikat.

Instytucje, które finansują szkolenie ze środków publicznych są zwolnione z podatku VAT. Należy dołączyć do zamównia stosowne oświadczenie.

Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia z przyczyn losowych i niezależnych. W przypadku dokonania wpłat za szkolenie, organizator dokona wówczas zwrotu pełnej wpłaconej kwoty na konto wpłacającego.

Więcej w zakladce Regulamin/ Warunki udziału.

Zapraszamy!! 

 

Zarządzanie projektami wg PMI - Project Management Institute
Korzyści
 • Nabycei umiejętności zarządzania projektem wg standardów PMI - Project Management Institute: planowania, organizowania, kontrolowania i oceniania
 • Nabycie umiejętności tworzenia zespołów w ramach organizacji i wykorzystania szczególnych cech osobowościowych członków zespołu
 • Nabycie umiejętności zarządzania konfliktem wewnątrz zespołu i zarządzania kryzysami w projekcie
 • Nabycie umiejętności ustalania i weryfikowania celi i priorytetów
 • Nabycie umiejętności planowania, przygotowania i kontrolowania prac zespołu
 • Nabycie umiejętności organizowania projektu i jego właściwego wsparcia
 • Nabycie umiejętności budowania efektywnej komunikacji między członkami zespołu, klientami i kierownictwem
 • Nabycie umiejętności opracowania harmonogramu prac dla zespołu i kierownictwa, monitorowania i raportowania postępu prac
 • Nabycie umiejętności zarządzania zespołem projektowym

Program

Wstęp

 • Ćwiczenia wprowadzające i integrujące grupę

Planowanie projektu

 • Kryteria skuteczności i efektywności projektu
 • Parametry ekonomiczne
 • Zasoby ludzkie
 • Parametry czasowe
 • Tworzenie struktury podziału pracy - WBS projektu
 • Organizacja własnych działań
 • Grupowanie zadań powtarzalnych
 • Określanie „kamieni milowych”
 • Ocena zadań i ich efektów
 • Rozliczanie z zadań

Delegowanie zadań

 • Kryteria doboru odpowiedniej osoby do zadania
 • Kryteria przekazywania informacji ze szczególnym zwróceniem uwagi na jej zrozumienie przez odbiorcę - komunikacja

Przeliczniki ekonomiczne

 • Budżetowanie projektu
 • Kontrola dźwigni finansowej
 • Tworzenie jasnego systemu rozliczania z odpowiedzialności i finansów projektu
 • Elementy zarządzania projektem – ćwiczenia na konkretnych przykładach

Podejmowanie decyzji w zarządzaniu projektem

 • Decyzje „taktyczne” i „strategiczne”
 • Definiowanie problemu i „czynnika krytycznego”
 • Zarządzanie projektem – ćwiczenia w konkretnym kontekście sytuacyjnym
 • Tworzenie projektu od A do Z
 • Planowanie zasobów finansowych i ludzkich, określanie efektu końcowego, rozłożenia zadania na etapy, przydział zadań, określanie kamieni milowych
 • Konfrontacja projektów wypracowanych w grupach
 • Negocjowanie najlepszych koncepcji i reguł obowiązujących w czasie trwania i rozliczania projektu

 

Zapraszamy!

Metody pracy
Ćwiczenia indywidualne
Ćwiczenia w parach
Ćwiczenia grupowe
Studium przypadku

Informacje organizacyjne:

Czas trwania i miejsce szkoleń:

Warszawa i Zakopane:

dzień1;10.00-16.00, dzień2;9.00-15.00

Szkolenia stacjonarne w Warszawie odbywają się w różnych centrach szkoleniowych m. innymi: siedziba ETC&C, Google Campus Warsaw, Centrum szkoleniowe Żoliborz, Ogrodowa, Żurawia, Sienna.

Szkolenia w Zakopanem odbywają się  w hotelach lub pensjonatach o standardzie ***:

Hotel "Willa Pod skocznią" (www.podskocznia.pl), "Dawidek" (www.dawidek.pl), "Basieńka" (www.basienka.com.pl) , "Czarny Potok" (www.czarnypotok.pl) lub "Adria" (www.adriazakopane.pl) . Dokładne miejsce realizacji szkoleń i zakwaterowania zależne jest od ilości zgłoszonych uczestników oraz możliwości hotelu (głównie od zamówień na pokoje 1 osobowe). Uczestnicy przyjeżdzają w przeddzień wyznaczonego terminu szkolenia. Rejestracja tego dnia od godz. 17.00.

Rezygnacja

Rezygnacja zgłoszona do 7 dni przed terminem szkolenia nie pociąga za sobą żadnych kosztów. W przypadku rezygnacji po tym terminie zastrzegamy sobie prawo do obciążenia 100% kosztów szkolenia. Istnieje wówczas możliwość oddelegowania innej osoby na miejsce osoby rezygnującej.

WYŚLIJ ZGŁOSZENIE


Deklaracja.docx
Koszt szkolenia (netto):
390 zł Zakopane
290 zł Warszawa

Deklaracja online

Nasi klienci