ZGŁOSZENIE

Na stronie głównej obok nazw szkoleń znajduje się Deklaracja.doc oraz Deklaracja online. Formularz ten jest NIEZOBOWIĄZUJĄCA deklaracją. Deklaracja.doc jest przeznaczona dla osób, które muszą uzyskać podpis osoby decydującej, aby zadeklarować udział pracowników firmy w danych szkoleniach. Deklaracja online jest przeznaczona dla osób, która mają możliwośc samodzielnego decydowania o zgłoszeniu osób na szkolenia. Po wypełnieniu i przesłaniu Deklaracji wysyłamy informacje o skompletowaniu grupy i miejscu odbycia się szkolenia. Wraz z tą informacją wysyłamy formularz ZGŁOSZENIA. Zawiera on m.innymi miejsce na imienne dane uczestników (do certyfikacji oraz rezerwacji hotelowych w przypadku szkoleń w Zakopanym). W sytuacji nie otrzymania potwierdzenie przyjęcia Deklaracji (w przeciągu 24 godzin od jego wysłania) prosimy o kontakt telefoniczny na telefon alarmowy:  0-607730000 (9.00-21.00).

Wpłata

Fakturę za szkolenie wystawiamy (na podstawie ZGŁOSZENIA)  na początku miesiąca, w którym odbywa się deklarowane szkolenie. Prosimy o wpłatę za szkolenia na konto organizatora na minimum 7 dni przed terminem szkolenia.  Upoważniacie nas wówczas Państwo do wystawienia i wysłania w formie elektronicznej (na wskazany w Formularzu "online" adres e-mail) faktury VAT, bez składania podpisu przez osobę upoważnioną ze strony Zamawiającego - podstawa prawna art. 106n ust.1 ustawy o VAT. Faktury proforma wystawiamy na życzenie.

Ceny

Podane ceny są wartością netto. Do cen należy doliczyć 23%VAT. Cena zawiera, w przypadku szkoleń w Warszawie: dydaktykę, materiały szkoleniowe, certyfikat, lunch. W przypadku szkolenia w Zakopanem: zakwaterowanie w pok 2-os. (2 noclegi - uczestnicy przyjeżdzają w przeddzień szkolenia, dopłata do pok. 1 os - 39 zł netto/ 1 dzień), wyżywienie (2 śniadania, 2 obiadokolacje, przerwy kawowe - non stop), dydaktykę, materiały szkoleniowe, certyfikat.

Instytucje, które finansują szkolenie ze środków publicznych są zwolnione z podatku VAT. Należy dołączyć do zamównia stosowne oświadczenie.

Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia z przyczyn losowych i niezależnych. W przypadku dokonania wpłat za szkolenie, organizator dokona wówczas zwrotu pełnej wpłaconej kwoty na konto wpłacającego.

Więcej w zakladce Regulamin/ Warunki udziału.

Zapraszamy!! 

 

Finanse dla niefinansistów
Korzyści

 

Szkolenie przeznaczone jest dla kadry kierowniczej średniego i wyższego szczebla zarządzania oraz pracowników działu handlowego, sprzedawców. Program szkolenia jest każdorazowo dostosowywany do profilu grupy uczestników.

 

Umiejętność interpretacji podstawowych pojęć oraz znajomość podstawowych technik i narzędzi wykorzystywanych w praktyce zarządzania finansami przedsiębiorstwa oraz analizy jego sytuacji finansowej jest niezbędna właściwie dla każdego pracownika. Celem szkolenia jest przekazanie podstaw wiedzy z tego zakresu.

 

Po zakończeniu modułu uczestnicy powinni:

 

 • potrafić ze zrozumieniem czytać i interpretować podstawowe sprawozdania finansowe
 • potrafić przewidzieć efekty finansowe swoich działań
 • potrafić analizować sytuację finansową firmy w aspekcie jej rentowności, płynności, wykorzystania jej zasobów oraz optymalizacji źródeł finansowania jej działalności
 • doceniać potrzebę planowania i współpracy w procesie tworzenia biznes planów

 

Zajęcia są prowadzone metodą warsztatową, aktywizującą uczestników szkolenia poprzez pracę w małych grupach, dyskusje na forum grupy oraz testy i ćwiczenia. Uczestnicy otrzymują komplet materiałów szkoleniowych.

 


Program
 • Podstawowe sprawozdania finansowe – źródła informacji
  • bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdania z przepływów środków pieniężnych
 • Zarządzanie finansami jako instrument zarządzania przedsiębiorstwem
  • rachunkowość finansowa a zarządcza
 • Finansowa ocena działalności przedsiębiorstwa
  • metody, techniki i narzędzia analizy sytuacji finansowej przedsiębiorstwa
  • analiza wskaźnikowa, analiza SWOT, model Portera
 • Zarządzanie rentownością
 • Zarządzanie płynnością
 • Zarządzanie kapitałem pracującym
 • Zarządzanie majątkiem trwałym – procesy inwestycyjne
  • statyczne metody oceny efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych
  • wartość pieniądza w czasie
  • dynamiczne metody oceny efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych
 • Efekt wspomagania finansowego
  • długoterminowe źródła finansowania i ich koszt alternatywny
 • Biznes plan jako narzędzie wspomagające proces zarządzania przedsiębiorstwem

Zapraszamy

Metody pracy
Ćwiczenia indywidualne
Ćwiczenia w parach
Studium przypadku
Wykład
Kwestionariusz
Dyskusja
Prezentacja
Analiza dokumentów

Informacje organizacyjne:

Czas trwania i miejsce szkoleń:

Warszawa i Zakopane:

dzień1;10.00-16.00, dzień2;9.00-15.00

Szkolenia stacjonarne w Warszawie odbywają się w różnych centrach szkoleniowych m. innymi: siedziba ETC&C, Google Campus Warsaw, Centrum szkoleniowe Żoliborz, Ogrodowa, Żurawia, Sienna.

Szkolenia w Zakopanem odbywają się  w hotelach lub pensjonatach o standardzie ***:

Hotel "Willa Pod skocznią" (www.podskocznia.pl), "Dawidek" (www.dawidek.pl), "Basieńka" (www.basienka.com.pl) , "Czarny Potok" (www.czarnypotok.pl) lub "Adria" (www.adriazakopane.pl) . Dokładne miejsce realizacji szkoleń i zakwaterowania zależne jest od ilości zgłoszonych uczestników oraz możliwości hotelu (głównie od zamówień na pokoje 1 osobowe). Uczestnicy przyjeżdzają w przeddzień wyznaczonego terminu szkolenia. Rejestracja tego dnia od godz. 17.00.

Rezygnacja

Rezygnacja zgłoszona do 7 dni przed terminem szkolenia nie pociąga za sobą żadnych kosztów. W przypadku rezygnacji po tym terminie zastrzegamy sobie prawo do obciążenia 100% kosztów szkolenia. Istnieje wówczas możliwość oddelegowania innej osoby na miejsce osoby rezygnującej.

WYŚLIJ ZGŁOSZENIE


Deklaracja.docx
390zł Zakopane
290 zł Warszawa

Deklaracja online

Nasi klienci